- Διαφήμιση -

Ανοικοδόμηση, με την Κοινωνία των Πολιτών

του Δημή­τρη Μιχαηλίδη

Η παν­δη­μία covid-19 επι­τά­χυ­νε τις εξε­λί­ξεις και η νέα, μετά covid-19 επο­χή, προ­σφέ­ρει πολ­λές περισ­σό­τε­ρες δυνα­τό­τη­τες στους πολί­τες και τις οργα­νώ­σεις της Κοι­νω­νί­ας των Πολι­τών να μετέ­χουν και να συν­δια­μορ­φώ­νουν τις απο­φά­σεις, αλλά κυρί­ως και να τις υλο­ποιούν «από τα κάτω». 
Στα­τι­στι­κά, κάθε 250–300 χρό­νια δια­φο­ρο­ποιεί­ται το πολι­τι­στι­κό περι­βάλ­λον της δυτι­κής κοι­νω­νί­ας, όπου ζού­με σήμε­ρα. Τον Μεσαί­ω­να, δια­δέ­χθη­κε η Ανα­γέν­νη­ση, μετά είχα­με την Βιο­μη­χα­νι­κή Επα­νά­στα­ση και από ότι φαί­νε­ται θα ακο­λου­θή­σει η κοι­νω­νία της Γνώ­σης, άλλοι την λένε επο­χή 4.0.
Στα­τι­στι­κά η περί­ο­δος προ­σαρ­μο­γής από το ένα περι­βάλ­λον στο και­νούρ­γιο διαρ­κού­σε 30–40 χρό­νια. Η περί­ο­δος αλλα­γής από την Βιο­μη­χα­νι­κή Επα­νά­στα­ση προς την Κοι­νω­νία της Γνώ­σης άρχι­σε το 2008 με αφορ­μή την χρη­μα­τι­στη­ρια­κή κρί­ση της «φού­σκας» των στε­γα­στι­κών δανεί­ων της Leaman Brothers. Είχε εκτι­μη­θεί ότι η περί­ο­δος μετα­φο­ράς στο νέο πολι­τι­στι­κό περι­βάλ­λον θα ολο­κλη­ρω­νό­ταν το 2050, αλλά η παν­δη­μία covid-19, ίσως το φέρει στο 2040.
Κοντο­γιάν­νη (κτη­νο­τρό­φο, 6932094231, Μενί­δι) του Κτη­νο­τρο­φι­κού Οι «ΑΓΡΟ­ΤΙΣ­ΣΕΣ-Τρί­τη, 20.00», μια πρω­το­βου­λία με υπεύ­θυ­νη Συλ­λό­γου την κα Μάγδα Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, με την προ­τρο­πή της προ­έ­δρου της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής (7/9/2020) δια­μόρ­φω­σαν προ­τά­σεις για το ΟΡΑΜΑ 2040 υπαί­θρου, το οποίο εξει­δί­κευ­σαν για την Αττι­κή με τον τίτλο «ΑΡΑΤΤΙΚΑ».
Οι «ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ» ξεκί­νη­σαν την πρω­το­βου­λία να συζη­τούν τα θέμα­τα που τις απα­σχο­λούν στις 14/10/2020, όταν με την ευκαι­ρία της Παγκό­σμιας Ημέ­ρας της Αγρό­τισ­σας οργά­νω­σαν δημό­σια δια­δι­κτυα­κή συζή­τη­ση. Έκτο­τε οι Αγρό­τισ­σες πραγ­μα­το­ποί­η­σαν σαρά­ντα δύο (42) συζη­τή­σεις, κυρί­ως κάθε Τρί­τη, στις 20.00, με πολ­λά θέμα­τα από τα οποία δια­κρί­νε­ται η συμ­βο­λή στην ολο­κλή­ρω­ση του ΟΡΑΜΑΤΟΣ 2040 για την ύπαιθρο.
Ήδη σχε­διά­ζε­ται η συν­δια­μόρ­φω­ση μιας συλ­λε­κτι­κό­τε­ρης εκδή­λω­σης στις 15 Οκτ 2021, στην Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Αγρό­τισ­σας, και στις 16 Οκτ 2021, στην Παγκό­σμια Ημέ­ρα Δια­τρο­φής, με πρό­θε­ση να δια­μορ­φω­θεί ένα σχέ­διο για την υλο­ποί­η­ση του ΟΡΑΜΑΤΟΣ 2040. Ο Κτη­νο­τρο­φι­κός Σύλ­λο­γος Περι­φέ­ρειας Αττι­κής φιλο­δο­ξεί να συν­δια­μορ­φω­θούν στό­χοι για το ΟΡΑΜΑ 2040 της Υπαί­θρου Αττι­κής με το όνο­μα «ΑΡΑΤΤΙΚΑ».
Το σχέ­διο ΑΡΑΤΤΙΚΑ είναι μια απτή δρα­στη­ριό­τη­τα των δυνα­το­τή­των της Κοι­νω­νί­ας των Πολι­τών στις νέες συνθήκες.
Οι νέες συν­θή­κες περι­λαμ­βά­νουν τον νέο ρόλο της Κοι­νω­νί­ας των Πολι­τών, η οποία μέχρι σήμε­ρα απλά χρη­σι­μο­ποιού­νταν σαν πολι­τι­κή δικαιο­λο­γία («ξέπλυ­μα», δια­βού­λευ­ση, εκλο­γές κλπ) από το κρά­τος ή/και σαν μια δικαιο­λο­γία ελευ­θε­ριό­τη­τας επι­λο­γής από την αγορά.
Μέχρι σήμε­ρα την ισχύ της εξου­σί­ας την έπαιρ­ναν εναλ­λάξ είτε το κρά­τος (πολι­τι­κοί) είτε η αγο­ρά (τρά­πε­ζες, εται­ρεί­ες), ως ένα εκκρε­μές. Και τα δύο μέρη «υπο­κλέ­πτουν» κάθε φορά περι­στα­σια­κά την ισχύ από την Κοι­νω­νία των Πολι­τών, είτε με προ­ε­κλο­γι­κές υπο­σχέ­σεις (πολι­τι­κοί), είτε με χορη­γί­ες εται­ρι­κής κοι­νω­νι­κής ευθύ­νης (εται­ρεί­ες), όπου «εξα­γο­ρά­ζο­νται» τα ασθε­νέ­στε­ρα οικο­νο­μι­κά κομ­μά­τια της Κοι­νω­νί­ας των Πολι­τών, εάν «όλα» και «όλοι» μπο­ρούν να είναι εκχρη­μα­τι­σμέ­να ή απλά χρηματισμένα …
Το κύρος της αγο­ράς (τρά­πε­ζες, εται­ρεί­ες) καταρ­ρα­κώ­θη­κε μετά την χρε­ω­κο­πία του χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού συστή­μα­τος (το 2008) και το κύρος του κρά­τους (πολι­τι­κοί) απο­δυ­να­μώ­θη­κε από τα διά­σπαρ­τα σκάν­δα­λα των πολι­τι­κών της τελευ­ταί­ας δεκα­ε­τί­ας. Και οι δύο αυτοί πόλοι είχαν σκλη­ρά συστή­μα­τα ενδο­ε­πι­κοι­νω­νί­ας, είτε το πυρα­μι­δι­κά ιεραρ­χι­κό κρά­τος, είτε οι πολυ­ε­θνι­κές εται­ρεί­ες και τα lobbyies τους.
Η απο­δυ­νά­μω­ση των δύο ισχυ­ρό­τα­των πόλων εξου­σί­ας (κρά­τος & αγο­ρά) επέ­τρε­ψε να «ανα­τεί­λει» η Κοι­νω­νία των Πολι­τών. Στην συνεν­νό­η­ση των οργα­νώ­σε­ων της Κοι­νω­νί­ας των Πολι­τών βοη­θά πάρα πολύ το ανοι­κτό ελεύ­θε­ρο δια­δί­κτυο. Και η παν­δη­μία covid-19 επι­τά­χυ­νε πάρα πολύ τις εξε­λί­ξεις. Ήδη μπο­ρούν να γίνο­νται οι Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις των οργα­νώ­σε­ων μέσω τηλε­δια­σκέ­ψε­ων και να παίρ­νο­νται έγκυ­ρες απο­φά­σεις και να γίνο­νται τα Διοι­κη­τι­κά Συμ­βού­λια των Οργα­νώ­σε­ων της Κοι­νω­νί­ας των Πολι­τών, χωρίς κοστο­βό­ρες και χρο­νο­βό­ρες δια­δι­κα­σί­ες και μετα­κι­νή­σεις. Πλέ­ον όλοι μπο­ρούν (αν έχουν τον εξο­πλι­σμό) να μετέ­χουν από το σπί­τι τους, αρκεί να έχουν την καλή διά­θε­ση και στοι­χειώ­δεις τεχνι­κές γνώσεις.
Ακό­μα και συνέ­δρια μπο­ρούν να γίνουν, και έγι­ναν. ΟΧΙ συνέ­δρια όπου κάποιοι σοφοί ανα­κοι­νώ­νουν κάποια πράγ­μα­τα. Αυτά τα πράγ­μα­τα πλέ­ον τα βρί­σκεις ελεύ­θε­ρα στο δια­δί­κτυο και στην Wikipedia. Αλλά συνέ­δρια, με συζή­τη­ση και ανταλ­λα­γή σκέ­ψε­ων, θέσε­ων και εμπει­ριών, όπου για τις γνώ­σεις και πλη­ρο­φο­ρί­ες απλά υπήρ­χε παρα­πο­μπή πριν την έναρ­ξη του συνε­δρί­ου στους συμ­με­τέ­χο­ντες, ώστε τα συνέ­δρια να είναι παρα­γω­γι­κά, με συμ­με­το­χή όλων των πολιτών.
Είχα την χαρά να παρα­κο­λου­θή­σω πάρα πολ­λές δρα­στη­ριό­τη­τες των οργα­νώ­σε­ων της Κοι­νω­νί­ας των Πολι­τών το τελευ­ταίο δεκάμηνο.
Συγ­χα­ρη­τή­ρια αξί­ζουν στις ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ των συνα­ντή­σε­ων κάθε «ΤΡΙΤΗ, 20.00», διό­τι: (1) καθο­ρί­σθη­κε το περί­γραμ­μα-αντι­κεί­με­νο των θεμα­τι­κών, (2) συμ­φω­νή­θη­καν και ήταν γνω­στές οι δια­δι­κα­σί­ες συμ­με­το­χής και συζη­τή­σε­ων, (3) ορί­σθη­κε στα­θε­ρή ημέ­ρα και ώρα συνα­ντή­σε­ων, (4) υπήρ­χε προ­δη­μο­σί­ευ­ση & ελεύ­θε­ρος σύν­δε­σμος, (5) υπήρ­χε πάντα κοι­νο­ποί­η­ση των δια­μει­φθέ­ντων, (6) οι συζη­τή­σεις ήταν δημό­σιες, (7) τα video των εκδη­λώ­σε­ων είναι ελεύ­θε­ρα αναρ­τη­μέ­να στο δια­δί­κτυο, (8) η συμ­με­το­χή είναι ελεύ­θε­ρη, (9) όλες οι οθό­νες-camera είναι ανοι­κτές συνε­χώς, (10) όλοι οι συμ­με­τέ­χο­ντες είναι ορα­τοί σε όλους, (11) ο χρό­νος ήταν ισο­κα­τα­νε­μη­μέ­νος, (12) δεν δινό­ντου­σαν «βεβαιώ­σεις» συμ­με­το­χής, (13) δεν υπήρ­χε «δάσκα­λος» που έκα­νε ανα­κοι­νώ­σεις …, (14) μιλού­σαν όλοι, έστω και λίγο, (15) υπήρ­χε στά­διο γνω­ρι­μί­ας-ακού­σμα­τος ονό­μα­τος, (16) η διάρ­κεια ήταν καθο­ρι­σμέ­νη, με σεβα­σμό στους μετέ­χο­ντες, (17) γινό­ντου­σαν ανα­κε­φα­λαιώ­σεις ενδιά­με­σα, (18) υπήρ­χε κατά­λη­ξη για κάποιο συγκε­κρι­μέ­νο θέμα, (19) δεν διο­λί­σθη­σαν οι συζη­τή­σεις σε «αντι­δι­κί­ες», (20) δια­συν­δέ­θη­καν οι εκδη­λώ­σεις και με άλλα δίκτυα Κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης (social media, facebook, googlegroups, μαζι­κά μηνύ­μα­τα κλπ).
Με ενθου­σια­σμό παρα­κο­λού­θη­σα αρκε­τές συζη­τή­σεις όπου μετεί­χαν απλοί πολί­τες, χωρίς «καπέ­λα» και τίτλους. Απλά με το όνο­μά τους, σαν συμπο­λί­τες, συνάν­θρω­ποι, της Κοι­νω­νί­ας των Πολι­τών. Ένα πραγ­μα­τι­κό μεγα­λείο συμ­με­το­χής για ανθρώ­πους χωρίς συμπλέγ­μα­τα (ανω­τε­ρό­τη­τας ή κατωτερότητας) …
Το «μεγα­λείο» της δια­δι­κτυα­κής σύν­δε­σης είναι η δυνα­τό­τη­τα αλλη­λε­πί­δρα­σης ανά­με­σα στα ισό­τι­μα συμ­με­τέ­χο­ντα μέλη της Κοι­νω­νί­ας των Πολι­τών, και όχι η «εκπο­μπή» γνώ­σε­ων και πλη­ρο­φο­ριών από κάποιαν αυταρ­χι­κή ιεραρ­χία-εξου­σία ή από κάποιον/αν που κατέ­χει την εξου­σία της πρό­σβα­σης … «ιδιο­κτη­σια­κά» …
Σε όλα όσα έζη­σα το τελευ­ταίο δεκά­μη­νο, ξεκά­θα­ρα υπήρ­χε πρό­βλη­μα με τους ψηφια­κά αναλ­φά­βη­τους. Στην ουσία ο «κοι­νω­νι­κός» απο­κλει­σμός είχε σχέ­ση κυρί­ως με την δυνα­τό­τη­τα χει­ρι­σμού της σύγ­χρο­νης ψηφια­κής τεχνο­λο­γί­ας και της κατο­χής των απα­ραί­τη­των μέσων επι­κοι­νω­νί­ας (έξυ­πνα κινη­τά, ηλε­κτρο­νι­κοί υπο­λο­γι­στές, tablets), δίκτυα και ικα­νό­τη­τες δικτύων.
Η σύγ­χρο­νη τεχνο­λο­γία μπο­ρεί απλά να είναι η ψηφιο­ποί­η­ση της υπάρ­χου­σας «αθλιό­τη­τας» (government) ή μια πραγ­μα­τι­κή ευκαι­ρία μιας νέας μορ­φής διοί­κη­σης (governance) και συμ­με­το­χής στον σχε­δια­σμό, στην λήψη των απο­φά­σε­ων, στην συμ­με­το­χή στην υλο­ποί­η­ση και στην ευρεία αξιο­λό­γη­ση των απο­τε­λε­σμά­των. Μέχρι σήμε­ρα όλα δεί­χνουν ότι εκσυγ­χρο­νί­ζε­ται η υπάρ­χου­σα κατά­στα­ση, χωρίς να εξα­σφα­λί­ζε­ται η συμ­με­το­χή της Κοι­νω­νί­ας των Πολι­τών ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.
Με αυτήν την έννοια αξί­ζουν συγ­χα­ρη­τή­ρια στην κα Μάγδα Κοντο­γιάν­νη (κτη­νο­τρό­φο, 6932094231) γραμ­μα­τέα του Κτη­νο­τρο­φι­κού Συλ­λό­γου Αττι­κής η οποία είχε την ευθύ­νη για τις «ΤΡΙΤΕΣ των ΑΓΡΟΤΙΣΣΩΝ» και η οποία ήδη κάλε­σε τις ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ στην συζή­τη­ση «ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ» την Τρί­τη, 6 Ιουλ 2021, στις 21.00.
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Αγρο­τι­κή Οικο­νο­μία — Πολι­τι­κή σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων