- Διαφήμιση -

Χαϊδάρι: Μετέτρεψαν το πρώην θεραπευτήριο σε χωματερή ‑Συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ [εικόνες]

Συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή (29/08) μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά, τρεις Ελληνες ηλικίας 22, 44 και 58 ετών, ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγών οχημάτων και ένας 22χρονος αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί διάθεσης στερεών αποβλήτων.

Σημειώ­νε­ται ότι την ίδια ώρα οι Αρχές ανα­ζη­τούν άλλους δύο ιδιο­κτή­τες φορ­τη­γών. Οπως ανα­φέ­ρει σε σχε­τι­κό δελ­τίο Τύπου η ΕΛ.ΑΣ, η Διεύ­θυν­ση Αστυ­νο­μί­ας Δυτι­κής Αττι­κής, στο πλαί­σιο διε­ρεύ­νη­σης πλη­ρο­φο­ρί­ας για παρά­νο­μη ενα­πό­θε­ση αδρα­νών υλι­κών και άλλων απο­βλή­των, εντός εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νου, πλην όμως περι­φραγ­μέ­νου χώρου που υπάρ­χουν κτι­ρια­κές εγκα­τα­στά­σεις πρώ­ην Θερα­πευ­τη­ρί­ου στην Λεω­φό­ρο Σχι­στού στο Χαϊ­δά­ρι, συνέ­στη­σε ειδι­κή ομά­δα αστυ­νο­μι­κών που ανέ­λα­βε την δια­κρι­τι­κή επι­τή­ρη­ση του χώρου, την παρα­κο­λού­θη­ση της παρά­νο­μης δρα­στη­ριό­τη­τας και τη συλ­λο­γή περαι­τέ­ρω στοιχείων.

Τα στε­ρεά από­βλη­τα που πετού­σαν στην Λεω­φό­ρο Σχι­στού στο Χαϊ­δά­ρι ‑Φωτο­γρα­φία: Ελλη­νι­κή Αστυνομία

 

Οπως γνω­στο­ποι­ή­θη­κε εντός του χώρου εισέρ­χο­νταν, σε άτα­κτα χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα, ακό­μα και μετα­με­σο­νύ­χτιες ώρες, ανα­τρε­πό­με­να φορ­τη­γά και ενα­πό­θε­ταν στε­ρεά από­βλη­τα κυρί­ως από κατε­δα­φί­σεις, τα οποία φόρ­τω­ναν από διά­φο­ρες τεχνι­κές εται­ρεί­ες καθώς και εται­ρεί­ες δια­χεί­ρι­σης στε­ρε­ών αποβλήτων.

Είχαν και «τσι­λια­δό­ρους» για να μην γίνο­νται αντιληπτοί

Περι­στα­σια­κά χρη­σι­μο­ποιεί­το και μηχά­νη­μα έργων (εκσκα­φέ­ας) για την
δια­μόρ­φω­ση-διευ­θέ­τη­ση του χώρου. Στο πλαί­σιο της παρά­νο­μης αυτής δρα­στη­ριό­τη­τας χρη­σι­μο­ποιού­σαν στην είσο­δο του χώρου «τσι­λια­δό­ρους».

Φωτο­γρα­φία: Ελλη­νι­κή Αστυνομία

 

Επί­σης, οι οδη­γοί των φορ­τη­γών για να απο­φύ­γουν τον εντο­πι­σμό τους
ακο­λου­θού­σαν δια­φο­ρε­τι­κά δρο­μο­λό­για κάθε φορά, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μάλιστα
προ­πο­μπούς, με τους οποί­ους είχαν συνε­χή επικοινωνία.

Από την αυτο­ψία που διε­νήρ­γη­σαν υπάλ­λη­λοι της Διεύ­θυν­σης Προ­στα­σί­ας και
Ελέγ­χου του Περι­βάλ­λο­ντος του Δήμου Χαϊ­δα­ρί­ου, δια­πι­στώ­θη­κε ότι ο όγκος
των υλι­κών που έχουν ενα­πο­τε­θεί στον προ­α­να­φε­ρό­με­νο χώρο υπερ­βαί­νει τα -
250- ανοι­χτά φορ­τη­γά (περί­που ‑3.500- κυβι­κά), προ­κα­λώ­ντας μεγάλη
περι­βαλ­λο­ντι­κή ζημιά.

Τα φορ­τη­γά που κατά­σχε­σε η Ελλη­νι­κή Αστυνομία

 

Τι κατέ­σχε­σαν οι Αρχές

Στο πλαί­σιο της υπό­θε­σης από την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία κατασχέθηκαν:

• τέσ­σε­ρα Δ.Χ. Φορ­τη­γά (τρά­κτο­ρας και ρυμουλκούμενο-επικαθήμενο)
• ένα Ι.Χ. Φορτηγό
• ένα μηχά­νη­μα έργου (εκσκα­φέ­ας)
• μία μοτοσυκλέτα
• δύο φορη­τοί ασύρματοι

Οι συλ­λη­φθέ­ντες, με τη σε βάρος του σχη­μα­τι­σθεί­σα δικο­γρα­φία, οδηγήθηκαν
στον κ. Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθηνών.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων