- Διαφήμιση -

Πέθανε ο δικηγόρος Αντώνης Βγόντζας

Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο δικηγόρος Αντώνης Βγόντζας

Έφυ­γε σήμε­ρα από τη ζωή σε ηλι­κία 73 ετών ο δικη­γό­ρος Αντώ­νης Βγόντζας.

Ο Α. Βγόν­τζας γεν­νή­θη­κε και μεγά­λω­σε στην Αθή­να, ωστό­σο η κατα­γω­γή του ήταν από την Κρή­τη και συγκε­κρι­μέ­να από το χωριό Καπί­στρι (νυν οικι­σμός Σταυ­ρού) Ιερά­πε­τρας του δήμου Ιερά­πε­τρας Λασι­θί­ου. Σπού­δα­σε νομι­κά, οικο­νο­μι­κά και οικο­νο­μι­κά μαθη­μα­τι­κά στην Αθή­να, την τότε Δυτι­κή Γερ­μα­νία και τη Φιν­λαν­δία και άρχι­σε να ασκεί τη δικη­γο­ρία από το έτος 1971.

Συνε­χί­ζο­ντας τη φοι­τη­τι­κή αντι­δι­κτα­το­ρι­κή του δρά­ση υπε­ρα­σπί­στη­κε ως νέος δικη­γό­ρος φοι­τη­τές και νέους ενώ­πιον στρα­τιω­τι­κών και πολι­τι­κών δικα­στη­ρί­ων. Η δρά­ση του αυτή υπήρ­ξε αφορ­μή για να συλ­λη­φθεί, να κακο­ποι­η­θεί και τελι­κώς να φυλα­κι­στεί από το χου­ντι­κό καθε­στώς. Παρέ­μει­νε πέντε μήνες στο ΕΑΤ- ΕΣΑ ως «πρω­τερ­γά­της της φοι­τη­τι­κής ανα­τα­ρα­χής». Μετά την πτώ­ση της χού­ντας υπήρ­ξε συνή­γο­ρος θυμά­των στις δίκες κατά των βασα­νι­στών του καθεστώτος.

Ως νομι­κός, από το 1971 υπήρ­ξε μάχι­μος δικη­γό­ρος, ενώ από το 1976 διε­τέ­λε­σε επι­στη­μο­νι­κός συνερ­γά­της – βοη­θός της Νομι­κής Σχο­λής του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών. Εκτός από υπε­ρα­σπι­στής ενώ­πιον των δικα­στη­ρί­ων, συμ­με­τεί­χε σε πολ­λές επι­τρο­πές για την ανα­θε­ώ­ρη­ση και τον εκσυγ­χρο­νι­σμό του ελλη­νι­κού δικαί­ου, καθώς και σε επι­τρο­πές εμπει­ρο­γνω­μό­νων για τη νομο­θε­σία της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

Ο Α. Βγόν­τζας συμ­με­τεί­χε στην ομά­δα υπε­ρά­σπι­σης του πρω­θυ­πουρ­γού Ανδρέα Γ. Παπαν­δρέ­ου για το «σκάν­δα­λο Κοσκω­τά» τόσο πριν όσο και κατά τη διάρ­κεια της δίκης και αθώ­ω­σής του από το Ειδι­κό Δικα­στή­ριο το 1991 – 1992. Υπήρ­ξε επί­σης συνή­γο­ρός του μαζί με τον Χρή­στο Ροκό­φυλ­λο ενώ­πιον των αγγλι­κών δικα­στη­ρί­ων στη δίκη κατά του περιο­δι­κού TIME.

Κατά την τελευ­ταία θητεία του Ανδρέα Γ. Παπαν­δρέ­ου ως Πρω­θυ­πουρ­γού (1993 – 1996) υπήρ­ξε νομι­κός του σύμ­βου­λος και διευ­θυ­ντής του Νομι­κού Γρα­φεί­ου του.

Ο Α. Βγόν­τζας είχε δια­τε­λέ­σει επί­σης γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας στα υπουρ­γεία Υγεί­ας και ΠΕΧΩΔΕ, καθώς και νομι­κός σύμ­βου­λος στα υπουρ­γεία Δικαιο­σύ­νης, Προ­ε­δρί­ας, Παι­δεί­ας και Υγεί­ας. Ασχο­λή­θη­κε ιδιαί­τε­ρα με την πολι­τι­κή κυρί­ως τις τελευ­ταί­ες δύο δεκα­ε­τί­ες, κυρί­ως στην ιδιαί­τε­ρη πατρί­δα του την Κρή­τη, όπου υπήρ­ξε υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής με το ΠΑΣΟΚ.

Συμ­με­τεί­χε στη σύλ­λη­ψη και υλο­ποί­η­ση μεγά­λων έργων υπο­δο­μής: όπως το Διε­θνές Αερο­δρό­μιο «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος», η «Αττι­κή οδός», η «Γέφυ­ρα Ρίου – Αντίρ­ριου», η «Εθνι­κή οδός Αθη­νών – Θεσ­σα­λο­νί­κης», ο «Προ­α­στια­κός Σιδη­ρό­δρο­μος στην Αττι­κή», η «Ζεύ­ξη του Μαλ­λια­κού Κόλ­που» (1993–2004).

Ο Αντώ­νης Βγόν­τζας ήταν ο βασι­κός συντά­κτης του σχε­δί­ου νόμου για τη δημιουρ­γία του νέου διε­θνούς αερο­δρο­μί­ου στο «Καστέλ­λι Πεδιά­δος» στην Κρήτη.

Διε­τέ­λε­σε μέλος του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου Ραδιο­τη­λε­ό­ρα­σης, Πρό­ε­δρος της Εθνι­κής Επι­τρο­πής Ιατρι­κής Ηθι­κής και Δεο­ντο­λο­γί­ας αλλά και πραγ­μα­το­γνώ­μο­νας σε Επι­τρο­πές της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και Πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Εμπει­ρο­γνω­μό­νων της Ευρω­παϊ­κής Έμω­σης για τη Δικα­στι­κή Συνερ­γα­σία Ευρώ­πης- Αμερικής.

Αρθρο­γρα­φού­σε τακτι­κά στην κρη­τι­κή εφη­με­ρί­δα «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» και έγρα­ψε επτά βιβλία, μετα­ξύ των οποί­ων και ένα για την αθώ­ω­ση του Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου για την υπό­θε­ση Κοσκωτά.

(Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το wikipedia.org)

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων