- Διαφήμιση -

Νέα αποκάλυψη για την 22χρονη φοιτήτρια- Η μοιραία συνάντηση λίγο πριν τον θάνατό της

Το πρόσωπο με το οποίο συναντήθηκε η νεαρή το τελευταίο βράδυ πριν από τον θάνατό της αναζητούν οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση.

Το πρό­σω­πο με το οποίο συνα­ντή­θη­κε η Α.Ζ. το τελευ­ταίο βρά­δυ πριν από τον θάνα­τό της ανα­ζη­τούν οι αστυ­νο­μι­κοί που ερευ­νούν την υπό­θε­ση. Θυμί­ζου­με ότι η 22χρονη φοι­τή­τρια με κατα­γω­γή από τον Πύρ­γο Ηλεί­ας βρέ­θη­κε νεκρή στο σπί­τι της στο Αιγά­λεω στις 23 Μαρ­τί­ου 2019. Καται­γι­στι­κά στοι­χεία απο­κα­λύ­φθη­καν μετά τον θάνα­τό της, καθώς η νεα­ρή φαί­νε­ται να ήταν μπλεγ­μέ­νη σε κύκλο σατανιστών.

Σύμ­φω­να με στοι­χεία που έχουν προ­κύ­ψει από οπτι­κο­α­κου­στι­κό υλι­κό, η 22χρονη κοπέ­λα κατέ­βη­κε από το δια­μέ­ρι­σμά της στο Αιγά­λεω γύρω στις 10:30μ.μ. κρα­τώ­ντας μια τσά­ντα η οποία περιεί­χε διά­φο­ρα πράγ­μα­τα, πιθα­νό­τα­τα βιβλία, ρού­χα και άλλα αντι­κεί­με­να. Δέκα λεπτά αργό­τε­ρα, επέ­στρε­ψε στο δια­μέ­ρι­σμα δίχως να κρα­τά την τσά­ντα, ενώ μερι­κές ώρες αργό­τε­ρα ξανα­κα­τέ­βη­κε κρα­τώ­ντας σακού­λες σκουπιδιών.

Όπως δήλω­σε στην εφ. «Πατρίς» ο δικη­γό­ρος της οικο­γέ­νειας, Κώστας Τζα­βά­ρας, οι αστυ­νο­μι­κοί περι­μέ­νουν τα δεδο­μέ­να που θα προ­κύ­ψουν από την άρση του τηλε­φω­νι­κού απορ­ρή­του, ώστε να πλη­ρο­φο­ρη­θούν με ποιο πρό­σω­πο επι­κοι­νώ­νη­σε η Αρε­τή για να κανο­νί­σει συνά­ντη­ση και πιθα­νό­τα­τα να του δώσει την τσάντα.

«Για μας το πρό­σω­πο με το οποίο συνα­ντή­θη­κε εκεί­νη την κρί­σι­μη ώρα, βρά­δυ Παρα­σκευ­ής, δηλα­δή μερι­κές ώρες πριν από το μοι­ραίο, έχει πολύ μεγά­λη αξία για όλες τις έρευ­νες και θα δώσει κατα­το­πι­στι­κές απα­ντή­σεις στα ερω­τή­μα­τα που έχουν προ­κύ­ψει. Αυτό θα προ­κύ­ψει από την άρση του απορ­ρή­του των συνο­μι­λιών που έχουν κατα­γρα­φεί στο κινη­τό της τηλέ­φω­νο», τόνι­σε ο κ. Τζα­βά­ρας και πρό­σθε­σε ότι η Αστυ­νο­μία ανα­μέ­νει στοι­χεία ερευ­νών και συνο­μι­λί­ες από την ύπο­πτη χρο­νι­κή περί­ο­δο που ξεκι­νά από το βρά­δυ της Πέμ­πτης 21 Μαρ­τί­ου, όταν και μίλη­σε τελευ­ταία φορά με την οικο­γέ­νειά της, ως το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του 23 Μαρ­τί­ου, όταν και άφη­σε την τελευ­ταία της πνοή, σύμ­φω­να με την ιατρο­δι­κα­στι­κή πραγματογνωμοσύνη.

«Επί­σης μεγά­λο ερω­τη­μα­τι­κό είναι για­τί χρειά­στη­κε από το βρά­δυ της Πέμ­πτης να έχει κατα­δι­κά­σει σε πλή­ρη ακοι­νω­νη­σία με τους δικούς της, καθώς δεν απα­ντού­σε στο τηλέ­φω­νο», ανέ­φε­ρε ο κ. Τζα­βά­ρας και σημεί­ω­σε πως τα βιβλία τα οποία – σύμ­φω­να με ισχυ­ρι­σμούς φίλων της – διά­βα­ζε και τα οποία σχε­τί­ζο­νταν με τον σατα­νι­σμό, δεν έχουν βρε­θεί στο δια­μέ­ρι­σμά της.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων