- Διαφήμιση -

Βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. από την εκκένωση του κτιρίου-σκουπιδότοπου στη Λιοσίων

Ο χώρος είχε μετατραπεί σε στέκι χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών

Η Αστυ­νο­μία έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα βίντεο από την επι­χεί­ρη­ση εκκέ­νω­σης τριώ­ρο­φου κτι­ρί­ου- πραγ­μα­τι­κού σκου­πι­δό­του­που- στο κέντρο της Αθή­νας και συγκε­κρι­μέ­να στην οδό Λιο­σί­ων, το οποίο είχε μετα­τρα­πεί σε στέ­κι χρή­σης και δια­κί­νη­σης ναρκωτικών.

Σύμ­φω­να με το δελ­τίο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνε­λή­φθη­σαν έξι (6) άτο­μα και προ­σή­χθη­σαν άλλα τέσ­σε­ρα (4)

Κατα­σχέ­θη­καν ποσό­τη­τες ηρω­ί­νης, κοκα­ΐ­νης, κρυ­σταλ­λι­κής μεθαμ­φε­τα­μί­νης και φαρ­μα­κευ­τι­κά σκευάσματα

Μετά το πέρας της επι­χεί­ρη­σης από τις υπη­ρε­σί­ες καθα­ριό­τη­τας του Δήμου Αθη­ναί­ων απο­μα­κρύν­θη­κε από τους εσω­τε­ρι­κούς χώρους του κτι­ρί­ου τερά­στιος όγκος, περί­που 35 τόνων, σκου­πι­διών και απορριμμάτων!

Κατά τη διάρ­κεια της επι­χεί­ρη­σης συνε­λή­φθη­σαν για κατο­χή και δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών ουσιών έξι (6) άτο­μα και συγκε­κρι­μέ­να πέντε (5) αλλο­δα­ποί άνδρες και ημε­δα­πή γυναίκα.

Στην κατο­χή τους βρέ­θη­καν συνο­λι­κά και κατασχέθηκαν:

  • ηρω­ί­νη βάρους 24,4- γραμμαρίων,
  • κρυ­σταλ­λι­κή μεθαμ­φε­τα­μί­νη βάρους ‑15,7- γραμμαρίων,
  • μικρο­πο­σό­τη­τα κοκαΐνης,
  • -35- φαρ­μα­κευ­τι­κά σκευάσματα,
  • ηλε­κτρο­νι­κή ζυγα­ριά ακριβείας,
  • -3- συσκευ­ές κινη­τών τηλε­φώ­νων και
  • πλή­θος νάι­λον συσκευασιών

Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γού­νται στον κ. Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθηνών.

Επι­πλέ­ον, προ­σή­χθη­σαν τέσ­σε­ρις (4) αλλο­δα­ποί, για περαι­τέ­ρω έλεγχο.

Η επι­χεί­ρη­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, με τη συν­δρο­μή των Ο.Π.Κ.Ε, Ομά­δων “Δρά­σης”, της Ε.Κ.Α.Μ, της Υπο­διεύ­θυν­σης Πεζών Περι­πο­λιών της Διεύ­θυν­σης Αστυ­νο­μί­ας Αθη­νών, της Υπο­διεύ­θυν­σης Τρο­χαί­ας Αθη­νών και αστυ­νο­μι­κού σκύλου.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων