- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Δράσεις καθαριότητας σε Κυψέλη, Κουκάκι, Παγκράτι [εικόνες]

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται από τον Δήμο Αθηναίων οι σχεδόν καθημερινές παρεμβάσεις καθαριότητας και αποκατάστασης.

Δρά­σεις του Δήμου Αθη­ναί­ων σε πλα­τεί­ες, πεζό­δρο­μους και άλλα σημεία που απο­τε­λούν  πόλο έλξης για κατοί­κους και επι­σκέ­πτες της πόλης.

Πρό­κει­ται για οργα­νω­μέ­νες δρά­σεις καθα­ριό­τη­τας και σε αρκε­τές περι­πτώ­σεις ταυ­τό­χρο­να και ηλε­κτρο­φω­τι­σμού, οι οποί­ες είναι ανε­ξάρ­τη­τες από το τακτι­κό ημε­ρή­σιο  πρό­γραμ­μα των αντί­στοι­χων Διευ­θύν­σε­ων και στις 129 γει­το­νιές της Αθήνας.

Οι δρά­σεις του Δήμου Αθη­ναί­ων μέσα στην εβδομάδα

Την εβδο­μά­δα αυτή, από την Δευ­τέ­ρα μέχρι την Παρα­σκευή, καθα­ρί­στη­καν και πλύ­θη­καν οι πλα­τεί­ες Αγί­ου Γεωρ­γί­ου και Αγί­ου Δημη­τρί­ου στην Κυψέ­λη, το «Περι­βο­λά­κι Εθνι­κής Αντί­στα­σης» στο Κου­κά­κι, όπου και έγι­ναν ταυ­τό­χρο­να παρεμ­βά­σεις απο­κα­τά­στα­σης του ηλε­κτρο­φω­τι­σμού και ο πεζό­δρο­μος Λάσκου στο Παγκράτι.

βαψιμο
Δρά­σεις καθα­ριό­τη­τας του Δήμου σε Κυψέ­λη, Κου­κά­κι, Παγκρά­τι , εβα­ψαν, έπλυναν

 

Όπως σε όλες τις αντί­στοι­χες δρά­σεις οι άνθρω­ποι του οδο­κα­θα­ρι­σμού και των ειδι­κών συνερ­γεί­ων με την συν­δρο­μή πλυ­στι­κών μηχα­νη­μά­των έπλυ­ναν και απο­λύ­μα­ναν τις πλα­τεί­ες και τον πεζό­δρο­μο ενώ επι­διόρ­θω­σαν και έβα­ψαν παγκά­κια, παρ­τέ­ρια και καλα­θά­κια απορ­ριμ­μά­των, αντι­κα­θι­στώ­ντας όσα από αυτά ήταν χαλα­σμέ­να. Και τα τέσ­σε­ρα αυτά σημεία της Αθή­νας απο­δό­θη­καν στους δημό­τες καθα­ρά και περιποιημένα.

κυψελη
Καθα­ρι­σμός και βάψι­μο στην πλα­τεία Αγί­ου Γεωρ­γί­ου στην Κυψέλη

 

Μπα­κο­γιάν­νης: «Η ποιό­τη­τα ζωής αρχί­ζει από την γειτονιά»
«Είναι η νέα στρα­τη­γι­κή στη λει­τουρ­γία του Δήμου που απο­δί­δει, έχει ορα­τό απο­τέ­λε­σμα. Με επι­χει­ρή­σεις καθα­ριό­τη­τας καθη­με­ρι­νά. Αυτές είναι οι ουσια­στι­κές παρεμ­βά­σεις που χρειά­ζο­νται οι ελεύ­θε­ροι χώροι της Αθή­νας και οι Αθη­ναί­οι. Για­τί η ποιό­τη­τα ζωής αρχί­ζει από την γει­το­νιά» επι­ση­μαί­νει ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπακογιάννης.

λάμπες
Eπι­διόρ­θω­σαν και έβα­ψαν παγκά­κια, παρ­τέ­ρια και καλα­θά­κια απορ­ριμ­μά­των, αντι­κα­θι­στώ­ντας όσα από αυτά ήταν χαλα­σμέ­να, όπως και τις λάμπες

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων