- Διαφήμιση -

ΟΑΕΔ: Νέες θέσεις εργασίας για 36.000 ανέργους

Εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη για τη νέα κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ που θα περιλαμβάνει περίπου 36.000 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων σε δήμους, περιφέρειες, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και υπηρεσίες υπουργείων σε όλη τη χώρα.

Το νέο πρό­γραμ­μα του ΟΑΕΔ θα προ­σφέ­ρει εργα­σία οκτά­μη­νης διάρ­κειας, ενώ θα εντα­χθούν εγγε­γραμ­μέ­νοι άνερ­γοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλι­κί­ας έως 67 ετών, οι οποί­οι του­λά­χι­στον έχουν ολο­κλη­ρώ­σει την υπο­χρε­ω­τι­κή Δευ­τε­ρο­βάθ­μια Εκπαίδευση.

Η ημε­ρή­σια αμοι­βή θα δια­μορ­φω­θεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως 546 ευρώ. Οι άνερ­γοι που θα υπο­βά­λουν αίτη­ση έντα­ξης στο πρό­γραμ­μα θα πρέ­πει να είναι εγγε­γραμ­μέ­νοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να επι­λέ­ξουν από έναν έως τρεις δήμους για μία και μόνο ειδικότητα.

Οι θέσεις που θα προ­κη­ρυ­χθούν αντι­στοι­χούν σε εκα­το­ντά­δες ειδι­κό­τη­τες Υπο­χρε­ω­τι­κής, Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας, Τεχνο­λο­γι­κής και Πανε­πι­στη­μια­κής Εκπαί­δευ­σης, όπως διοι­κη­τι­κού και οικο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού, ψυχο­λό­γων, κοι­νω­νι­κών λει­τουρ­γών, νοση­λευ­τών, δασκά­λων, νηπια­γω­γών, βρε­φο­νη­πιο­κό­μων, ηλε­κτρο­λό­γων, υδραυ­λι­κών, βοη­θη­τι­κού προ­σω­πι­κού καθα­ριό­τη­τας, βοη­θη­τι­κού προ­σω­πι­κού φύλα­ξης, οικο­δό­μων, οδη­γών και γενι­κών καθηκόντων.

Ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση θα δοθεί στις ευά­λω­τες ομά­δες πλη­θυ­σμού που αντι­με­τω­πί­ζουν υψη­λό κίν­δυ­νο απο­κλει­σμού, όπως οι μακρο­χρό­νια άνερ­γοι και οι άνερ­γοι με χαμη­λά προ­σό­ντα. Σύμ­φω­να με τα Νέα, το νέο πρό­γραμ­μα θα υλο­ποι­η­θεί σε στο­χευ­μέ­να έργα των δήμων και των φορέ­ων, που θα απο­σκο­πούν κατά βάση στη βελ­τί­ω­ση της καθη­με­ρι­νό­τη­τας σε τοπι­κό επί­πε­δο, όπως, ενδει­κτι­κά, η συντή­ρη­ση και η ανα­βάθ­μι­ση μικρών υπο­δο­μών, η βελ­τί­ω­ση των παρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών προς τους κατοί­κους, η ανα­βάθ­μι­ση και η προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος κ.λπ.

Παράλ­λη­λα θα περι­λαμ­βά­νει πρό­γραμ­μα θεω­ρη­τι­κής κατάρ­τι­σης 120 ωρών. Τα αντι­κεί­με­να της θεω­ρη­τι­κής κατάρ­τι­σης δύνα­ται να είναι χρή­ση Τεχνο­λο­γιών Πλη­ρο­φο­ρι­κής και Επι­κοι­νω­νιών (ΤΠΕ) σε τρία επί­πε­δα γνώ­σε­ων (στοι­χειώ­δεις, βασι­κές και προ­χω­ρη­μέ­νες) με δυνα­τό­τη­τα πιστο­ποί­η­σης των γνώ­σε­ων και δεξιο­τή­των πλη­ρο­φο­ρι­κής που θα απο­κτη­θούν στο πλαί­σιο του προ­γράμ­μα­τος κατάρτισης.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων