- Διαφήμιση -

Προσέκρουσε κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι του Πειραιά λόγω ισχυρών ανέμων

Το κρουαζιερόπλοιο «VIKING JUPITER» με σημαία Νορβηγίας προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά

Κρουα­ζιε­ρό­πλοιο στον Πει­ραιά προ­σέ­κρου­σε στο λιμά­νι λόγω των ισχυ­ρών ανέ­μων που πνέ­ουν στην περιοχή.

Το κρουα­ζιε­ρό­πλοιο «VIKING JUPITER» με σημαία Νορ­βη­γί­ας προ­σέ­κρου­σε στο λιμά­νι του Πει­ραιά, κατά τη δια­δι­κα­σία κατά­πλου του, χωρίς να ανα­φερ­θούν τραυ­μα­τι­σμοί παρά μόνο υλι­κές ζημιές.

Στο κρουα­ζιε­ρό­πλοιο επέ­βαι­ναν 607 επι­βά­τες και 483 άτο­μα πλή­ρω­μα και προ­σέ­κρου­σε με τη δεξιά πλευ­ρά στον προ­βλή­τα λόγω των ισχυ­ρών ανέ­μων, με απο­τέ­λε­σμα να δημιουρ­γη­θούν εσω­κοι­λώ­μα­τα και στρε­βλώ­σεις στην δεξιά πλευ­ρά του, καθώς και μικρό ρήγ­μα περί­που δέκα εκατοστών.

Από το περι­στα­τι­κό δεν παρα­τη­ρή­θη­κε εισ­ροή υδά­των και θαλάσ­σια ρύπαν­ση, ενώ από την πρό­σκρου­ση απο­κολ­λή­θη­καν τρία ελα­στι­κά παρα­βλή­μα­τα και προ­κλή­θη­καν μικρές υλι­κές ζημιές στον προ­βλή­τα, μήκους δεκα­πέ­ντε μέτρων περίπου.

Το «VIKING JUPITER» συνο­δευό­ταν από τρία ρυμουλ­κά. Από το Α’ Λιμε­νι­κό Τμή­μα του Κεντρι­κού Λιμε­ναρ­χεί­ου Πει­ραιά που διε­νερ­γεί την προ­α­νά­κρι­ση, απα­γο­ρεύ­τη­κε ο από­πλους του κρουα­ζιε­ρό­πλοιου μέχρι προ­σκό­μι­σης βεβαιω­τι­κού δια­τή­ρη­σης κλά­σης από τον παρα­κο­λου­θού­ντα νηογνώμονα.

 

Πηγή http://piraeuspress.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων