- Διαφήμιση -

Τι λέει ο δικηγόρος της 30χρονης μητέρας του βρέφους που απανθρακώθηκε στη Βάρκιζα

«Η γυναίκα έχει στοιχεία ελαττωμένου καταλογισμού και ψυχοπαθολογίας»

Ο δικη­γό­ρος της μητέ­ρας του μωρού που απαν­θρα­κώ­θη­κε σε δια­μέ­ρι­σμα στη Βάρ­κι­ζα Αττι­κής χθες τα ξημε­ρώ­μα­τα ανα­φέρ­θη­κε στην κατά­στα­σή της 30χρονης, η οποία έχει συλ­λη­φθεί και αντι­με­τω­πί­ζει κατη­γο­ρί­ες σε βαθ­μό κακουργήματος.

Ο δικη­γό­ρος Σπύ­ρος Δημη­τρί­ου σε συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε στην εκπο­μπή «Μαζί σου» του τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού ΣΚΑΪ, τόνι­σε ότι μετά τη συνά­ντη­ση που είχε με την 30χρονη, κατέ­λη­ξε στο συμπέ­ρα­σμα ότι η γυναί­κα πιθα­νόν να πάσχει από κάποιο ψυχι­κό νόση­μα και να έχει στοι­χεία που να οδη­γούν σε ελατ­τω­μέ­νο καταλογισμό.

«Θέλη­σα να τη δω προ­κει­μέ­νου να συμπε­ρά­νω αν το τρα­γι­κό γεγο­νός συν­δέ­ε­ται με κακό χαρα­κτή­ρα ή με την ψυχο­πα­θο­λο­γία της μητέ­ρας» επε­σή­μα­νε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, ενώ τόνι­σε ότι το περι­στα­τι­κό μπο­ρεί να είναι απόρ­ροια αμέ­λειας και «κινεί­ται ίσως στα όρια του τυχαίου».

- Δια­φή­μι­ση -

«Η γυναί­κα έχει ούτως ή άλλως ιστο­ρι­κό νοση­λεί­ας και λήψης φαρ­μά­κων και με απλά, ανθρώ­πι­να κρι­τή­ρια δια­πί­στω­σα ότι συγκε­ντρώ­νει στοι­χεία ελατ­τω­μέ­νου κατα­λο­γι­σμού» ανέ­φε­ρε ο κ. Δημη­τρί­ου, ο οποί­ος στη συνέ­χεια μίλη­σε για τις αντι­δρά­σεις της 30χρονης μετά τον θάνα­το του παι­διού της: «Ήταν σαν ένα κομ­μά­τι πάγος. Κάποιος που θα ήθε­λε να παρα­στή­σει τον ψυχο­πα­θή, θα είχε δια­φο­ρε­τι­κές, πιο έντο­νες αντιδράσεις».

«Εμείς θα ζητή­σου­με από την ανα­κρί­τρια να δια­τά­ξει εξέ­τα­ση ώστε να δια­πι­στω­θεί η ψυχο­λο­γι­κή κατά­στα­ση της γυναί­κας» κατέ­λη­ξε ο δικη­γό­ρος, κάνο­ντας μάλι­στα και μία ανα­φο­ρά στις φήμες που έχουν αρχί­σει ήδη να κυκλο­φο­ρούν σχε­τι­κά με τη ζωή και το παρελ­θόν της 30χρονης: «Έχει αρχί­σει ήδη ο κανι­βα­λι­σμός από το κοντι­νό και το γει­το­νι­κό περι­βάλ­λον. Καλό θα ήταν όποιος έχει κάτι να πει, να απευ­θυν­θεί στις Αρχές. Αν θυμή­θη­καν τώρα την προ­βλη­μα­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα της γυναί­κας, θα έλε­γα ότι είναι ένο­χοι για αμέ­λεια, αφού όλα αυτά τα χρό­νια δεν έκα­ναν τίπο­τα για το θέμα».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η 30χρονη μητέ­ρα κατη­γο­ρεί­ται για θανα­τη­φό­ρο έκθε­ση ανη­λί­κου σε κίν­δυ­νο σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος και εμπρη­σμό από αμέ­λεια με απο­τέ­λε­σμα να επέλ­θει θάνατος.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων