- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Τα πολεμικά καταφύγια του Πειραιά και της Βούλας

Κατά τη διάρ­κεια του δευ­τέ­ρου παγκο­σμί­ου πολέ­μου, στην Ελλά­δα κατα­σκευά­στη­καν δεκά­δες κατα­φύ­για τα οποία προ­στά­τευαν από τους βομ­βαρ­δι­σμούς και τα οποία συντη­ρού­νται ακό­μα και σήμερα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων