Απεργία ΜΜΜ : Χειρόφρενο σε όλα τα μέσα την Τρίτη 18/2

Με αρκετή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου όσοι πολίτες χρειάζεται να μετακινηθούν στην Αθήνα, είτε χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είτε όχι

Με αρκε­τή υπο­μο­νή θα πρέ­πει να οπλι­στούν την Τρί­τη 18 Φεβρουα­ρί­ου όσοι πολί­τες χρειά­ζε­ται να μετα­κι­νη­θούν στην Αθή­να, είτε χρη­σι­μο­ποιούν τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, είτε όχι.

Αυτό διό­τι λόγω απερ­γί­ας, δεν θα κυκλο­φο­ρή­σουν λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ, ενώ ακι­νη­το­ποι­η­μέ­νοι ανα­μέ­νε­ται να μεί­νουν και οι συρ­μοί του τραμ και του μετρό, στις γραμ­μές 1,2 και 3.

Τα Σωμα­τεία των εργα­ζο­μέ­νων θα συμ­με­τά­σχουν με 24ωρη απερ­γία στην κινη­το­ποί­η­ση του Εργα­τι­κού Κέντρου Αθη­νών (ΕΚΑ), δια­μαρ­τυ­ρό­με­να για το ασφα­λι­στι­κό.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το ΕΚΑ επισημαίνει το εξής:

«Το Δ.Σ. του Εργα­τι­κού Κέντρου Αθή­νας, σε συνε­δρί­α­σή του στις 4 Φεβρουα­ρί­ου, απο­φά­σι­σε την κήρυ­ξη 24ωρης απερ­γί­ας την Τρί­τη, 18 Φεβρουα­ρί­ου, ενά­ντια στην αντια­σφα­λι­στι­κή επί­θε­ση της κυβέρ­νη­σης. Όχι μόνο δεν καταρ­γεί­ται ο νόμος Κατρού­γκα­λου, όπως είχε υπο­σχε­θεί η κυβέρ­νη­ση προ­ε­κλο­γι­κά, αλλά περι­κλεί­ε­ται στον νόμο Βρού­τση και στέλ­νει στα τάρ­τα­ρα το ασφα­λι­στι­κό σύστη­μα της χώρας μας. Με το νέο νομο­σχέ­διο, η κυβέρ­νη­ση απο­δει­κνύ­ει περί­τρα­να ότι θέλει να παγιώ­σει τις μειώ­σεις στις συντά­ξεις. Καλού­με τα σωμα­τεία-μέλη μας να συμ­με­τέ­χουν μαζι­κά στην απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση προ­κει­μέ­νου να εμπο­δί­σου­με τον κυβερ­νη­τι­κό σχε­δια­σμό που θέλει να ρίξει ταφό­πλα­κα στην κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση».

Άγνω­στο παρα­μέ­νει, μέχρι στιγ­μής, τι θα γίνει εκεί­νη την ημέ­ρα στα τρέ­να και στον προ­α­στια­κό σιδη­ρό­δρο­μο.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων