- Διαφήμιση -

Ραφήνα: Στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο

Θέμα ημε­ρών είναι πλέ­ον να ξεκι­νή­σει ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα περι­βαλ­λο­ντι­κά έργα στην περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής. Προ­χθές παρου­σιά­στη­κε στη Βου­λή στην αρμό­δια επι­τρο­πή Παρα­γω­γής και Εμπο­ρί­ου, το σημα­ντι­κό έργο για τη διευ­θέ­τη­ση και οριο­θέ­τη­ση του Μεγά­λου Ρέμα­τος Ραφή­νας από τον υφυ­πουρ­γό Υπο­δο­μών, Γιώρ­γο Καραγιάννη.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων