- Διαφήμιση -

Πώς δρούσε η σπείρα που έκλεβε-λήστευε στη ΒΑ Αττική

Εμπλέκεται σε τουλάχιστον 55 κλοπές και ληστείες, αλλά και σε εμπρησμό οχήματος

Σε του­λά­χι­στον 55 κλο­πές και ληστεί­ες, αλλά και σε εμπρη­σμό οχή­μα­τος, εμπλέ­κε­ται, σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, η πολυ­με­λής σπεί­ρα που εξαρ­θρώ­θη­κε από το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Ραφή­νας-Πικερ­μί­ου, σε συνερ­γα­σία με την Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφα­λεί­ας Βορειο­α­να­το­λι­κής Αττικής.

Σε ευρεί­ας κλί­μα­κας επι­χεί­ρη­ση χθες το πρωί, με τη συν­δρο­μή αστυ­νο­μι­κών της Ε.Κ.Α.Μ, των Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύ­θυν­σης Αστυ­νο­μι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων, της Άμε­σης Δρά­σης (Ομά­δες ΔΙ.ΑΣ.) και της Υ.Ε.Ε.Μ, συνε­λή­φθη­σαν πέντε άτο­μα (Έλλη­νες), ηλι­κί­ας 20, 22, 26, 26 και 32 ετών, ενώ συγκα­τη­γο­ρού­με­νοί τους είναι άλλοι έξι.

Όπως προ­έ­κυ­ψε από την έρευ­να, του­λά­χι­στον κατά το τελευ­ταίο δίμη­νο, οι δρά­στες είχαν συστή­σει εγκλη­μα­τι­κή ομά­δα που δρού­σε στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Βορειο­α­να­το­λι­κής Αττικής.

Τα μέλη της σπεί­ρας χρη­σι­μο­ποιού­σαν ως επι­χει­ρη­σια­κό όχη­μα ένα κλεμ­μέ­νο Ι.Χ. επι­βα­τι­κό αυτο­κί­νη­το στο οποίο τοπο­θε­τού­σαν πινα­κί­δες κυκλο­φο­ρί­ας που είχαν κλέ­ψει από τυχαία οχή­μα­τα ή εναλ­λα­κτι­κά χρη­σι­μο­ποιού­σαν πλα­στές πινα­κί­δες από αυτο­κί­νη­το ιδί­ου τύπου.

Στη συνέ­χεια, μετέ­βαι­ναν σε περιο­χές με πολυ­τε­λείς μονο­κα­τοι­κί­ες, όπου, έχο­ντας καλυμ­μέ­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά των προ­σώ­πων τους με κου­κού­λες, εντό­πι­ζαν τον στό­χο-μονο­κα­τοι­κία και με διά­φο­ρα τεχνά­σμα­τα εισέρ­χο­νταν σε αυτές.

Κατά την προ­σφι­λή τους μέθο­δο, ο συνο­δη­γός του οχή­μα­τος φορού­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κό πορ­το­κα­λί φωσφο­ρι­ζέ γιλέ­κο, παρι­στά­νο­ντας τον κηπου­ρό η τον υπάλ­λη­λο του δήμου και, όταν δια­πί­στω­νε ότι οι ένοι­κοι απου­σί­α­ζαν, ειδο­ποιού­σε τους υπό­λοι­πους και εισέ­βα­λαν στις κατοι­κί­ες, αφαι­ρώ­ντας χρή­μα­τα και τιμαλ­φή. Για τις μετα­ξύ τους τηλε­φω­νι­κές επι­κοι­νω­νί­ες χρη­σι­μο­ποιού­σαν τηλέ­φω­να που ήταν κατα­χω­ρη­μέ­να σε ανύ­παρ­κτα πρόσωπα.

Στις περι­πτώ­σεις που οι ένοι­κοι βρί­σκο­νταν εντός του σπι­τιού, δεν δίστα­ζαν να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν βία για να τους ακι­νη­το­ποι­ή­σουν και να συνε­χί­σουν την έρευ­να του χώρου.

Μέρος των αντι­κει­μέ­νων που αφαι­ρού­σαν, όπως αντί­κες, αση­μι­κά και βάζα, τα διο­χέ­τευαν σε δίκτυο κλεπταποδόχων.

Από έρευ­νες σε σπί­τια, κατα­στή­μα­τα και απο­θή­κη βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν πλή­θος από ρολό­για, χρυ­σα­φι­κά, τιμαλ­φή, αση­μι­κά, ηλε­κτρο­νι­κές συσκευ­ές και παι­χνι­δο­μη­χα­νές, τρία κυνη­γε­τι­κά όπλα, περί­στρο­φο, δύο πιστό­λια τύπου replika, πτυσ­σό­με­νη ράβδος, τέσ­σε­ρα μαχαί­ρια, 44 φυσίγ­για δια­φό­ρων δια­με­τρη­μά­των, δύο γεμι­στή­ρες, ανι­χνευ­τής δια­μα­ντιών, 20.931 ευρώ, κλεμ­μέ­νο δια­βα­τή­ριο και πλή­θος κινη­τών τηλε­φώ­νων και καρ­τών SIM.

Με δικο­γρα­φία σε βάρος τους για εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, δια­κε­κρι­μέ­νες κλο­πές και ληστεί­ες, εμπρη­σμό, και παρά­βα­ση του Νόμου περί όπλων, οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθηνών.

 

Πηγή http://www.naftemporiki.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων