- Διαφήμιση -

Αίτημα για επιπλέον μέτρα για την αστυνόμευση του δήμου Παλλήνης

Καθιερώνονται πεζές περιπολίες, περιπολικά θα «χτενίζουν» την περιοχή

Τα σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα ασφά­λειας στο δήμο της Παλ­λή­νης και η ελλι­πής αστυ­νό­μευ­ση ανα­γκά­ζουν τη δημο­τι­κή αρχή να ζητή­σει περαι­τέ­ρω μέτρα. Ο δήμαρ­χος, Θ. Ζού­τσος ζήτη­σε από το υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη την λήψη άμε­σων μέτρων προ­κει­μέ­νου να επα­νέλ­θει το αίσθη­μα ασφά­λειας στους κατοίκους.

Το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο, κατά τη συνε­δρί­α­ση του στις 28 Ιανουα­ρί­ου 2019, ενέ­κρι­νε ομό­φω­να την εισή­γη­ση του Δημάρ­χου, σύμ­φω­να με την οποία ο Δήμος ζητά από το Υπουργείο:

Α) την άμε­ση στε­λέ­χω­ση των κενών οργα­νι­κών θέσε­ων του ΑΤ Παλ­λή­νης με το ανα­γκαίο προσωπικό

Β) την πλή­ρη κάλυ­ψη με τον ανα­γκαίο εξο­πλι­σμό σε οχή­μα­τα και άλλα ανα­γκαία είδη.

Γ) την καθιέ­ρω­ση  πεζών περι­πο­λιών σε όλες  τις  γει­το­νιές  του  Δήμου, και

Δ) την  πύκνω­ση των μηχα­νο­κί­νη­των περι­πο­λιών (περι­πο­λι­κά  &  μοτο­συ­κλέ­τες ΔΙ.ΑΣ)  και  επέ­κτα­ση του  ωρα­ρί­ου  λει­τουρ­γί­ας  όλο  το  24ωρο.

Ο κ. Ζού­τσος ξεκα­θά­ρι­σε ότι ο Δήμος «δεν μπο­ρεί να υπο­κα­τα­στή­σει την Αστυ­νο­μία και λει­τουρ­γεί επι­βοη­θη­τι­κά». Στο πλαί­σιο αυτό, υπεν­θύ­μι­σε ότι «ο Δήμος Παλ­λή­νης έχει φρο­ντί­σει για την ενί­σχυ­ση του Δημο­τι­κού φωτι­σμού και στις τρεις Δημο­τι­κές ενό­τη­τες αλλά  και  για  την καθιέ­ρω­ση Υπη­ρε­σί­ας  Φύλα­ξης  των  Δημο­τι­κών χώρων και  εγκα­τα­στά­σε­ων με 4 περι­πο­λι­κά που θα κινού­νται  όλη  τη  νύχτα  σε  όλη  την  έκτα­ση  του Δήμου».

Υπεν­θύ­μι­σε ακό­μα την ενα­ντί­ω­ση του Δήμου στη συγ­χώ­νευ­ση των δυο Αστυ­νο­μι­κών  Τμη­μά­των Γέρα­κα και Παλ­λή­νης που  τελι­κώς οδή­γη­σε «σε μεί­ω­ση προ­σω­πι­κού ενώ δεν πέτυ­χε τον στό­χο της απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρης αστυ­νό­μευ­σης. Από 38 αστυ­νο­μι­κούς που είχαν και τα δύο Τμή­μα­τα έχου­με σήμε­ρα μόλις 23 στε­λέ­χη και 1 περιπολικό.»

Χαρα­κτή­ρι­σε πάντως θετι­κό το γεγο­νός της πύκνω­σης των περι­πο­λιών της Ομά­δας ΔΙΑΣ που παρα­τη­ρεί­ται το τελευ­ταίο διά­στη­μα, ωστό­σο, όπως είπε «αυτό δεν είναι αρκε­τό και απαι­τεί­ται ριζι­κή  αλλα­γή  και  ανα­βάθ­μι­ση στη στε­λέ­χω­ση του Α.Τ Παλ­λή­νης  και  στην ενί­σχυ­ση της αστυ­νό­μευ­σης σε κάθε γει­το­νιά όλο το 24ωρο».

Επι­σή­μα­νε ωστό­σο ότι το έλλειμ­μα δημό­σιας ασφά­λειας δεν είναι ένα τοπι­κό φαι­νό­με­νο αλλά αφο­ρά όλη τη χώρα.

«Οι  πολί­τες  έχουν  χάσει  το  αίσθη­μα  της  δημό­σιας  ασφά­λειας  για­τί,  είτε έχουν  βιώ­σει  κάποιο  περι­στα­τι­κό  οι  ίδιοι,  ή  κάποιος  δικός  τους  ή  κάποιος  γεί­το­νάς  τους,  είτε  παρα­κο­λου­θώ­ντας  το  τι  συμ­βαί­νει  σε  γει­το­νι­κούς Δήμους  ή  γενι­κά  στην  Αττι­κή  και  στην  Ελλά­δα  από  τα  ΜΜΕ.

Είναι  κατά  συνέ­πεια ανα­γκαίο αλλά  και  ζητού­με­νο,  το  Υπουρ­γείο  Προ­στα­σί­ας  του  Πολί­τη  να  φρο­ντί­σει  για  την  καλύ­τε­ρη  αστυ­νό­μευ­ση  στον  κάθε  Δήμο  αλλά  και  στο  Δήμο  μας  στο  σύνο­λό  του  και  σε  κάθε  γει­το­νιά  του  ώστε  να  απο­τρα­πεί  στο  μέτρο  του  δυνα­τού  η  καθη­με­ρι­νή  εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα.  Είναι  ανα­γκαίο  ως  Κοι­νω­νία  να  απο­κτή­σου­με  ξανά  την  ελευ­θε­ρία  μας  μέσα  από  μια  ουσια­στι­κή  δημό­σια  αστυ­νό­μευ­ση  η  οποία  θα  δημιουρ­γεί  αίσθη­μα  δημό­σιας  ασφά­λειας», επι­σή­μα­νε ο Δήμαρ­χος Παλλήνης.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων