- Διαφήμιση -

ΟΠΑ: Σε οκτώ καθηγητές τα βραβεία εξαιρετικής επίδοσης στη διδασκαλία

Βραβεία εξαιρετικής επίδοσης στη διδασκαλία απένειμε την Τετάρτη σε οκτώ καθηγητές του το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Πρόκειται για ένα θεσμό που δίνει τον «λόγο» στους φοιτητές του Ιδρύματος οι οποίοι και αξιολογούν τους καθηγητές τους στη διάρκεια των σπουδών τους.

Βρα­βεία εξαι­ρε­τι­κής επί­δο­σης στη διδα­σκα­λία απέ­νει­με την Τετάρ­τη σε οκτώ καθη­γη­τές του το Οικο­νο­μι­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών για το ακα­δη­μαϊ­κό έτος 2018–2019. Πρό­κει­ται για ένα θεσμό που δίνει τον «λόγο» στους φοι­τη­τές του Ιδρύ­μα­τος οι οποί­οι και αξιο­λο­γούν τους καθη­γη­τές τους στη διάρ­κεια των σπου­δών τους.

Τα βρα­βεία απο­νέ­μο­νται στους καθη­γη­τές οι οποί­οι, μετα­ξύ των συνα­δέλ­φων τους στο Τμή­μα που υπη­ρε­τούν, έλα­βαν, κατά το ακα­δη­μαϊ­κό έτος 2018–2019, τον υψη­λό­τε­ρο βαθ­μό αξιο­λό­γη­σης από τους προ­πτυ­χια­κούς φοιτητές.

«Η αξιο­λό­γη­ση των καθη­γη­τών από τους ίδιους τους φοι­τη­τές και τις φοι­τή­τριές μας εφαρ­μό­ζε­ται στο Πανε­πι­στή­μιό μας εδώ και οκτώ χρό­νια. Από πέρυ­σι έχου­με εισά­γει ένα νέο θεσμό, αυτόν της χορή­γη­σης βρα­βεί­ου διδα­σκα­λί­ας, θέλο­ντας να ανα­δεί­ξου­με μία από τις στρα­τη­γι­κές προ­τε­ραιό­τη­τές μας, την αρι­στεία στην εκπαί­δευ­ση. Με την απο­νο­μή αυτών των βρα­βεί­ων ανα­γνω­ρί­ζου­με τη συμ­βο­λή των Καθη­γη­τών μας στη διαρ­κή προ­σπά­θεια του Ιδρύ­μα­τος ώστε οι από­φοι­τοί του να δια­κρί­νο­νται για την επι­στη­μο­νι­κή τους κατάρ­τι­ση και τα πτυ­χία τους να χαί­ρουν διε­θνούς ανα­γνώ­ρι­σης.», δήλω­σε  σχε­τι­κά σήμε­ρα ο πρύ­τα­νης του ΟΠΑ καθη­γη­τής Εμμα­νου­ήλ Γιακουμάκης.

Συγκε­κρι­μέ­να, οι καθη­γη­τές που δια­κρί­θη­καν με το Βρα­βείο Εξαι­ρε­τι­κής Επί­δο­σης στη Διδα­σκα­λία για το Ακα­δη­μαϊ­κό Έτος 2018–2019 είναι οι:

–      Επί­κου­ρος Καθη­γη­τής Σπυ­ρί­δων Παγκρά­της, Τμή­μα Οικο­νο­μι­κής Επιστήμης

–      Ανα­πλη­ρω­τής Καθη­γη­τής Σπυ­ρί­δων Μπλα­βού­κος, Τμή­μα Διε­θνών και Ευρω­παϊ­κών Οικο­νο­μι­κών Σπουδών

–      Επί­κου­ρος Καθη­γη­τής Δημή­τριος Καρ­δα­ράς, Τμή­μα Οργά­νω­σης και Διοί­κη­σης Επιχειρήσεων

–      Επί­κου­ρη Καθη­γή­τρια Ειρή­νη Νικάν­δρου, Τμή­μα Μάρ­κε­τινγκ και Επικοινωνίας

–      Επί­κου­ρος Καθη­γη­τής Νικό­λα­ος Καρα­μπί­νης, Τμή­μα Λογι­στι­κής και Χρηματοοικονομικής

–      Καθη­γη­τής Διο­μή­δης Σπι­νέλ­λης, Τμή­μα Διοι­κη­τι­κής Επι­στή­μης και Τεχνολογίας

–      Ανα­πλη­ρώ­τρια Καθη­γή­τρια Βασι­λι­κή Καλο­γε­ρά­κη, Τμή­μα Πληροφορικής

–      Ανα­πλη­ρω­τής Καθη­γη­τής Πανα­γιώ­της Τσια­μυρ­τζής, Τμή­μα Στατιστικής

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων