- Διαφήμιση -

Κώστας Αχ. Καραμανλής: Υπέρ των πολιτών η νέα σύμβαση για την Αττική Οδό

Η νέα σύμ­βα­ση με την Αττι­κή Οδό θα κατο­χυ­ρώ­νει το συμ­φέ­ρον των πολι­τών κι όχι των εργο­λά­βων» δήλω­σε ο υπουρ­γός Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών Κώστας Καρα­μαν­λής σχε­τι­κά με την πρό­σφα­τη κακο­και­ρία και τόνι­σε ότι «οι ευθύ­νες του παρα­χω­ρη­σιού­χου είναι προφανείς».

Σε συνέ­ντευ­ξη του στο Πρώ­το Θέμα ο κ. Καρα­μαν­λής υπο­γράμ­μι­σε ότι «το πιο σημα­ντι­κό είναι ότι επι­τέ­λους και για πρώ­τη φορά, αυτές οι ευθύ­νες μπο­ρούν να του απο­δο­θούν. Η σύμ­βα­ση της Αττι­κής Οδού του 1996 ήταν μια κλα­σι­κή ‘‘σύμ­βα­ση αλά ΠΑΣΟΚ’’, δηλα­δή κομ­μέ­νη και ραμ­μέ­νη στα μέτρα του εργο­λά­βου. Μας δέσμευε, χωρίς να είναι δική μας. Όμως η δική μας κυβέρ­νη­ση, το 2020, δημιούρ­γη­σε το νομι­κό πλαί­σιο για από­δο­ση ευθυ­νών στους παρα­χω­ρη­σιού­χους όταν κλεί­νουν οι αυτο­κι­νη­τό­δρο­μοι. Θεσπί­σα­με το άρθρο 65 του νόμου 4663, ώστε να μπει ένα τέλος στο φαι­νό­με­νο να δημιουρ­γού­νται προ­βλή­μα­τα στο οδι­κό δίκτυο και μετά να μην πλη­ρώ­νει κανέ­νας… Πρέ­πει, λοι­πόν, να απο­δο­θούν ευθύ­νες. Πρέ­πει να επι­βλη­θούν κυρώ­σεις. Και έτσι θα γίνει. Συγκρο­τή­σα­με ήδη την Επι­τρο­πή Διε­ρεύ­νη­σης και σύντο­μα περι­μέ­νου­με το πόρι­σμά της.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων