- Διαφήμιση -

Ρύθμιση για εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές παιδιών πυρόπληκτων

Ρύθμιση για την κατ’ εξαίρεση εισαγωγή των παιδιών των πληγέντων των καταστροφικών πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στο Ν. Βουτζά, το Μάτι, την Αργυρά Ακτή και το Κόκκινο Λιμανάκι, στις στρατιωτικές σχολές σε ειδικό ποσοστό και καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού των εισακτέων περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ

Ευνοϊ­κή ρύθ­μι­ση για την εισα­γω­γή στις στρα­τιω­τι­κές σχο­λές των παι­διών των πυρό­πλη­κτων στην Ανα­το­λι­κή Αττι­κή περι­λαμ­βά­νε­ται στο νομο­σχέ­διο που παρου­σί­α­σε σήμε­ρα, Τρί­τη, η πολι­τι­κή ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Εθνι­κής Άμυνας.

Συγκε­κρι­μέ­να στο εν λόγω νομο­σχέ­διο περιλαμβάνονται:

-Ρύθ­μι­ση για την κατ’ εξαί­ρε­ση εισα­γω­γή των παι­διών των πλη­γέ­ντων των κατα­στρο­φι­κών πυρ­κα­γιών της 23ης και 24ης Ιου­λί­ου 2018 στο Ν. Βου­τζά, το Μάτι, την Αργυ­ρά Ακτή και το Κόκ­κι­νο Λιμα­νά­κι, στις στρα­τιω­τι­κές σχο­λές σε ειδι­κό ποσο­στό και καθ’ υπέρ­βα­ση του συνο­λι­κού αριθ­μού των εισακτέων,

-Ρύθ­μι­ση για την έντα­ξη για πρώ­τη φορά των στρα­τιω­τι­κών σχο­λών στο σύστη­μα των μετεγ­γρα­φών φοι­τη­τών, αδελ­φών που φοι­τούν σε δια­φο­ρε­τι­κές πόλεις,

-Ρύθ­μι­ση για τον εκσυγ­χρο­νι­σμό και την εναρ­μό­νι­ση των δια­τά­ξε­ων της νομο­θε­σί­ας των Μετο­χι­κών Ταμεί­ων Στρα­τού, Ναυ­τι­κού και Αερο­πο­ρί­ας με τη συντα­ξιο­δο­τι­κή νομοθεσία,

-Μέρι­μνα για τα επι­δό­μα­τα κιν­δύ­νου και ανα­πη­ρί­ας, που λαμ­βά­νουν τα στε­λέ­χη των Ενό­πλων Δυνάμεων,

-Ρύθ­μι­ση για την έκδο­ση σύγ­χρο­νων δελ­τί­ων ταυ­το­τή­των για το στρα­τιω­τι­κό προ­σω­πι­κό των Ενό­πλων Δυνάμεων,

-Πρό­βλε­ψη για την απαλ­λα­γή από τον φόρο εισο­δή­μα­τος και τον ενιαίο φόρο ιδιο­κτη­σί­ας ακι­νή­των του Ταμεί­ου Εθνι­κής Άμυ­νας, του Ταμεί­ου Εθνι­κού Στό­λου και του Ταμεί­ου Αερο­πο­ρι­κής Άμυ­νας από τον Φόρο Εισο­δή­μα­τος και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιο­κτη­σί­ας Ακι­νή­των ενώ ρυθ­μί­ζει κατά ομοιό­μορ­φο τρό­πο την απο­στο­λή και τις αρμο­διό­τη­τες της στρα­το­νο­μί­ας, ναυ­το­νο­μί­ας και αερονομίας.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων