- Διαφήμιση -

Απίστευτο: Η Πυροσβεστική έστειλε τις ίδιες οδηγίες με το 2018 για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Φαίνεται πως η Ελλάδα δε μαθαίνει από τα λάθη της. Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε το γεγονός ότι σχεδόν 8 μήνες μετά τη μεγαλύτερη τραγωδία της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και λίγες ημέρες μετά το εισαγγελικό πόρισμα που μιλά για τραγικά λάθη, ολιγωρίες και αλαλούμ μεταξύ κρατικών υπηρεσιών τις κρίσιμες ώρες της πυρκαγιάς, στο «Αναθεωρημένο – Επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δασικών Πυρκαγιών» ψάχνεις, μάταια, να βρεις ουσιώδεις αλλαγές

Μπο­ρεί στο Μάτι να έχα­σαν τη ζωή τους τη «μαύ­ρη Δευ­τέ­ρα» της 23ης Ιου­λί­ου  100 άνθρω­ποι εξαι­τί­ας λαθών, ολι­γω­ριών, παρα­λεί­ψε­ων, και έλλει­ψης συντο­νι­σμού των κρα­τι­κών υπη­ρε­σιών, ωστό­σο, το Επι­χει­ρη­σια­κό Σχέ­διο Αντι­με­τώ­πι­σης Δασι­κών Πυρ­κα­γιών για το 2019 που γνω­στο­ποί­η­σε το αρχη­γείο του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος  σχε­δόν πιστό αντί­γρα­φο με το περσινό.

Φαί­νε­ται πως η Ελλά­δα δε μαθαί­νει από τα λάθη της. Πώς αλλιώς θα μπο­ρού­σα­με να ερμη­νεύ­σου­με το γεγο­νός ότι σχε­δόν 8 μήνες μετά τη μεγα­λύ­τε­ρη τρα­γω­δία της σύγ­χρο­νης ελλη­νι­κής ιστο­ρί­ας και λίγες ημέ­ρες μετά το εισαγ­γε­λι­κό πόρι­σμα που μιλά για τρα­γι­κά λάθη, ολι­γω­ρί­ες και αλα­λούμ μετα­ξύ κρα­τι­κών υπη­ρε­σιών τις κρί­σι­μες ώρες της πυρ­κα­γιάς, στο «Ανα­θε­ω­ρη­μέ­νο – Επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νο Επι­χει­ρη­σια­κό Σχέ­διο Δασι­κών Πυρ­κα­γιών» ψάχνεις, μάταια, να βρεις ουσιώ­δεις αλλαγές.

Ανα­φο­ρι­κά με το κεφά­λαιο που αφο­ρά στις γενι­κές οδη­γί­ες – χρο­νο­διά­γραμ­μα ενερ­γειών, στις πρώ­τες σελί­δες του η μόνη δια­φο­ρά που υπάρ­χει μετα­ξύ του σχε­δί­ου του 2019 με αυτό του 2018 αφο­ρά στις ημε­ρο­μη­νί­ες. Οι συντά­κτες του σχε­δί­ου άλλα­ξαν μόνο κάποιες ημε­ρο­μη­νί­ες που αφο­ρούν για παρά­δειγ­μα τη συγκρό­τη­ση επι­τρ­πών σε επί­πε­δο ΔΙ.Π.Υ.Ν και στην απο­στο­λή επι­χει­ρη­σια­κών σχε­δί­ων. Οι δια­φο­ρές στις ημε­ρο­μη­νί­ες είναι μία ήμε­ρα πριν – μετά σε σχέ­ση με πέρυσι.

Σε κάποιο σημείο ανα­φέ­ρε­ται ότι οι Επι­χει­ρη­σια­κοί Συντο­νι­στές το αργό­τε­ρο μέχρι την Παρα­σκευή 12 Απρι­λί­ου 2019 (το περ­σι­νό έλε­γε 13 Απρι­λί­ου) να επι­στρέ­ψουν κατό­πιν ελέγ­χου τους (εγκε­κρι­μέ­να έλε­γε το περ­σι­νό σχέ­διο) στις ΠΕ.ΠΥ.Δ δικαιο­δο­σί­ας τους τα Επι­χει­ρη­σια­κά Σχέ­δια Αντι­με­τώ­πι­σης Δασι­κών Πυρκαγιών.

Σε άλλο σημείο, ανα­φέ­ρε­ται ότι με την ολο­κλή­ρω­ση του επι­χει­ρη­σια­κού σχε­δια­σμού και με ευθύ­νη της κάθε ΠΕ.ΠΥ.Δ., να απο­στα­λεί με ξεχω­ρι­στό e‑mail στη Διεύ­θυν­ση Πυρο­σβε­στι­κών Επιχειρήσεων/Τμήμα Επι­χει­ρή­σε­ων Δασο­πυ­ρό­σβε­σης του Α.Π.Σ. και στο Ε.Σ.ΚΕ., συγκε­ντρω­τι­κός πίνα­κας (σύμ­φω­να με το συνημ­μέ­νο υπό­δειγ­μα) με τα περι­πο­λι­κά, τις μοτο­συ­κλέ­τες (ΘΗΣΕΑΣ) τα πυρο­φυ­λά­κια, τα μει­κτά περί­πο­λα, τους Επι­χει­ρη­σια­κούς Αξιω­μα­τι­κούς Δασών (Κρό­νοι Δασών) τα οποία ανά Διοί­κη­ση Νομού (Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας) στε­λε­χώ­νο­νται σε όλα τα στά­δια επι­χει­ρη­σια­κής ετοι­μό­τη­τας. Ο πίνα­κας, για όλες τις ανω­τέ­ρω περι­πτώ­σεις, θα περι­λαμ­βά­νει δια­κρι­τι­κό κλή­σης, ώρες στε­λέ­χω­σης καθώς και την θέση ή την περιο­χή ευθύ­νης τους.

Προς το τέλος, ανα­φέ­ρε­ται «τονί­ζε­ται τέλος πως για την εναρ­μο­νι­σμέ­νη δομή όλων των Επι­χει­ρη­σια­κών Σχε­δί­ων της Επι­κρά­τειας, οι Επι­τρο­πές κάθε ΠΕ.ΠΥ.Δ. πρέ­πει να ακο­λου­θή­σουν πιστά και απα­ρέ­γκλι­τα τη δομή και τις συμπλη­ρω­μα­τι­κές οδη­γί­ες για τη σύντα­ξη του Σχε­δί­ου Αντι­με­τώ­πι­σης Δασι­κών Πυρ­κα­γιών του επι­συ­να­πτό­με­νου Παραρ­τή­μα­τος, δίνο­ντας ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή σε Κατα­σκη­νώ­σεις, Μονα­στή­ρια, Κέντρα Φιλο­ξε­νί­ας Προ­σφύ­γων καθώς και στο σύνο­λο των Εθε­λο­ντι­κών Ομά­δων» (σ.σ η πρό­τα­ση με τα bold είναι η προ­σθή­κη του 2019).

Δυστυ­χώς, και τη φετι­νή χρο­νιά στην τυπι­κή δομή σχε­δί­ου για την αντι­με­τώ­πι­ση των πυρ­κα­γιών δασών, απου­σιά­ζουν συγκε­κρι­μέ­νες περιο­χές οι οποί­ες θα μπο­ρού­σαν να οδη­γή­σουν σε έναν πύρι­νο όλε­θρο σε περί­πτω­ση πυρ­κα­γιάς. Ως εκ τού­του στο έγγρα­φα ανα­φέ­ρο­νται γενι­κά οικι­σμοί ή περιο­χές αυθαί­ρε­της δόμη­σης στο ζώνη μίξης δάσους – οικι­σμού, εθνι­κοί δρυ­μοί, περιο­χές ιδιαί­τε­ρου φυσι­κού κάλ­λους, δασι­κό οδι­κό δίκτυο κ.λπ. Όλο το συγκε­κρι­μέ­νο κεφά­λαιο είναι πιστό αντί­γρα­φο του περ­σι­νού εγγράφου.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων