- Διαφήμιση -

Το Τατόι μετά τις φωτιές

Είναι ακόμα ορατά τα σημάδια από την εφιαλτική νύχτα της 5ης Αυγούστου

Οδη­γώ­ντας προς τον Βορ­ρά του λεκα­νο­πε­δί­ου Αττι­κής, είναι ακό­μα ορα­τά τα σημά­δια από την εφιαλ­τι­κή νύχτα της 5ης Αυγού­στου, όταν το μέτω­πο της φωτιάς στη Βαρυ­μπό­μπη ανα­ζω­πυ­ρώ­θη­κε, με απο­τέ­λε­σμα οι φλό­γες να απει­λή­σουν άμε­σα τον αστι­κό ιστό, τις κρί­σι­μες υπο­δο­μές και να κάνουν στά­χτη το 80% των κτη­μά­των στο Τατόι, ενός κατα­πρά­σι­νου τόπου 42.000 στρεμ­μά­των με ένα δάσος που χρο­νο­λο­γεί­ται από το 1872.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Οι Αχαρ­νές σήμερα 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων