- Διαφήμιση -

Τατόι: Βρέθηκαν εμβλήματα του Όθωνα

Η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού, Λίνα Μεν­δώ­νη μίλη­σε για τα βασι­λι­κά εμβλή­μα­τα, για τα οποία έχει γίνει πολύς λόγος και έχουν δια­τυ­πω­θεί πολ­λές εικα­σί­ες βρέ­θη­καν, σε πολύ καλή κατά­στα­ση, καλά φυλαγ­μέ­να και προ­σε­κτι­κά συσκευασμένα.

«Θέλω να ευχα­ρι­στή­σω τις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού για την εξαι­ρε­τι­κά εργώ­δη, συστη­μα­τι­κή επι­στη­μο­νι­κή δουλειά.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων