- Διαφήμιση -

Ώρα για παραλία: Στα ύψη και σήμερα το θερμόμετρο

Συνεχίζεται σήμερα ο καλός καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, μετά από τον χθεσινό μίνι καύσωνα που έκανε την εμφάνισή του, οδηγώντας πλήθος κόσμου στις παραλίες

Συνε­χί­ζε­ται σήμε­ρα ο καλός και­ρός σε ολό­κλη­ρη τη χώρα, μετά από τον χθε­σι­νό μίνι καύ­σω­να που έκα­νε την εμφά­νι­σή του, οδη­γώ­ντας πλή­θος κόσμου στις παραλίες.

Σύμ­φω­να με τη μετε­ω­ρο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών meteo.gr, Τις θερ­μές ώρες της ημέ­ρας πάντως στα ηπει­ρω­τι­κά θα ανα­πτυ­χθούν κατά τόπους νεφώ­σεις και θα εκδη­λω­θούν πρό­σκαι­ροι όμβροι ή και λίγες καται­γί­δες σε ορει­νά κυρί­ως τμή­μα­τα της Κεντρι­κής και Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και της Θράκης.

Η θερ­μο­κρα­σία, ειδι­κό­τε­ρα, θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από 10 έως 31 βαθ­μούς, στα υπό­λοι­πα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά από 15 έως 36, στην Ήπει­ρο από 15 έως 34 βαθ­μούς, στην Κεντρι­κή Ελλά­δα από 15 έως 37, στη Δυτι­κή Ελλά­δα από 18 έως 37 βαθ­μούς, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 16 έως 35, στα νησιά του Ιονί­ου από 19 έως 34 βαθ­μούς και στα νησιά του Αιγαί­ου από 19 έως 32 βαθ­μούς, αλλά στα ανα­το­λι­κά νησιω­τι­κά τμή­μα­τα και στην Κρή­τη οι μέγι­στες θα φτά­σουν στους 33 με 34 βαθ­μούς Κελσίου.

Στην Αττι­κή θα επι­κρα­τή­σεις ηλιο­φά­νεια και ζέστη, αλλά τις θερ­μές ώρες της ημέ­ρας θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις κυρί­ως στα βόρεια και δυτι­κά.  Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο των Αθη­νών θα κυμαν­θεί από 22 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νε­ται καλός και ζεστός και­ρός, αλλά από τις μεση­με­ρια­νές ώρες θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και υπάρ­χει αυξη­μέ­νη πιθα­νό­τη­τα να εκδη­λω­θούν πρό­σκαι­ρες βρο­χές ή καται­γί­δες, κυρί­ως στα ορει­νά. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης θα κυμαν­θεί από 20 έως 34 βαθμούς.

Χθες, η θερ­μο­κρα­σία ξεπέ­ρα­σε τους 37 βαθ­μούς σε αρκε­τές ηπει­ρω­τι­κές περιο­χές της χώρας, με τις υψη­λό­τε­ρες μέγι­στες να σημειώ­νο­νται στην πεδιά­δα της Θεσ­σα­λί­ας όπου ο υδράρ­γυ­ρος έφτα­σε στους 38.6 βαθ­μούς Κελσίου.

Όσο για το σκη­νι­κό του και­ρού, μέσα στην εβδο­μά­δα, τη Δευ­τέ­ρα σύμ­φω­να με την ΕΜΥ, θα Λίγες νεφώ­σεις αρχι­κά στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά και την Κρή­τη, που τις  μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα αυξη­θούν ενώ θα συν­νε­φιά­σει και στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι και, κυρί­ως στα κεντρι­κά και τα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά, μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Στην υπό­λοι­πη νησιω­τι­κή χώρα ο και­ρός θα είναι γενι­κά αίθριος. Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή πτώ­ση κυρί­ως στα ανατολικά.

Νεφώ­σεις θα σημειω­θούν και την Τρί­τη με τη θερ­μο­κρα­σία στα ίδια επί­πε­δα, ενώ από την Τετάρ­τη η θερ­μο­κρα­σία θα ξεκι­νή­σει να κινεί­ται και πάλι ανοδικά.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ:

Αττι­κή

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.
Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 5 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 18 έως 34 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα παρα­θα­λάσ­σια η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Θεσ­σα­λο­νί­κη
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις θα ανα­πτυ­χθούν τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι στα γύρω ορεινά.
Ανε­μοι: Βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ και από το από­γευ­μα νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 19 έως 32 βαθ­μούς Κελσίου.

Μακε­δο­νία, Θράκη
Και­ρός: Στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη λίγες νεφώ­σεις που γρή­γο­ρα θα αυξη­θούν και θα εκδη­λω­θούν σπο­ρα­δι­κοί όμβροι και πρό­σκαι­ρες καται­γί­δες. Στα υπό­λοι­πα γενι­κά αίθριος με πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες οπό­τε θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι στα ορεινά.
Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και από το βρά­δυ στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 17 έως 33 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία η ελά­χι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονί­ου, Ηπει­ρος, δυτι­κή Στε­ρεά, δυτι­κή Πελοπόννησος
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα ανα­πτυ­χθούν πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι στα ορει­νά κυρί­ως της Ηπείρου.
Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο τοπι­κά 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 17 έως 33 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο η ελά­χι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Θεσ­σα­λία, ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, Εύβοια, ανα­το­λι­κή Πελοπόννησος
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα ανα­πτυ­χθούν πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι στα ορει­νά κυρί­ως της Θεσσαλίας.
Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και στα ανα­το­λι­κά και νότια τοπι­κά 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 18 έως 34 και κατά τόπους 35 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα παρα­θα­λάσ­σια η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Κυκλά­δες, Κρήτη
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.
Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 6 με 7 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 19 έως 29 βαθ­μούς Κελσίου.

Νησιά ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, Δωδεκάνησα
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.
Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 με 7 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 20 έως 30 βαθ­μούς Κελσίου.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων