- Διαφήμιση -

Τηλεφώνημα για βόμβα στον Αρειο Πάγο.

Κλι­μά­κιο του Τμή­μα­τος Εξου­δε­τέ­ρω­σης Εκρη­κτι­κών Μηχα­νι­σμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛ.ΑΣ. έχει σπεύ­σει στο σημείο  και ελέγ­χει εξο­νυ­χι­στι­κά τους χώρους.

Όπως ανα­φέ­ρει το Αθη­ναϊ­κό-Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων η Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Αττι­κής απο­φά­σι­σε να μην εκκε­νω­θεί το κτή­ριο όσο συνε­χί­ζο­νται οι έρευ­νες για να δια­πι­στω­θεί αν πρό­κει­ται για φάρ­σα ή υπάρ­χει όντως κάποιος εκρη­κτι­κός μηχα­νι­σμός. Η έρευ­να είναι σε εξέλιξη

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων