- Διαφήμιση -

Περιφέρεια Αττικής: Πρωτοβουλία θέλει να χρησιμοποιήσει τις σήραγγες του 2ου αι. μ.Χ. για να μειώσει τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης μέσα στην πόλη

Η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής σκο­πεύ­ει να αξιο­ποι­ή­σει ένα υδρα­γω­γείο, το οποίο κατα­σκευά­στη­κε με εντο­λή του ρωμαί­ου αυτο­κρά­το­ρα Αδρια­νού τον 2ο αιώ­να μ.Χ. για την άρδευ­ση σημε­ρι­νών χώρων πρα­σί­νου, οι οποί­οι στην παρού­σα φάση επε­κτεί­νο­νται, για να περιο­ρι­στεί ο αντί­κτυ­πος των ασφυ­κτι­κών θερμοκρασιών.

Η υπό­γεια σήραγ­γά του είχε μήκος 20 χιλιό­με­τρα και μετέ­φε­ρε νερό από τις παρυ­φές της Πάρ­νη­θας βόρεια της Αθή­νας έως σχε­δόν το κέντρο της πόλης.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων