- Διαφήμιση -

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανακήρυξη ως Προτιμητέου Επενδυτή για την Αττική Οδό

ΗΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Bloomberg: GEKTERNA GA / RIC: HRMr.AT) ανα­κοι­νώ­νει ότι το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του ΤΑΙΠΕΔ την ανα­κή­ρυ­ξε ως Προ­τι­μη­τέο Επεν­δυ­τή για την ανά­θε­ση σύμ­βα­σης παρα­χώ­ρη­σης υπη­ρε­σιών για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση, λει­τουρ­γία, συντή­ρη­ση και εκμε­τάλ­λευ­ση της Αττι­κής Οδού για χρο­νι­κό διά­στη­μα 25 ετών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων