- Διαφήμιση -

Σύλληψη 42χρονου που μετέδιδε κακοποιητικές πράξεις σε βάρος δύο ατόμων με αναπηρία

Στη σύλ­λη­ψη ενός 42χρονου, ο οποί­ος μετέ­δι­δε απευ­θεί­ας σε πλατ­φόρ­μα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης κακο­ποι­η­τι­κές πρά­ξεις σε βάρος δύο θυμά­των εκμε­ταλ­λευό­με­νος την ανα­πη­ρία τους, προ­χώ­ρη­σαν στε­λέ­χη του Τμή­μα­τος Αντι­με­τώ­πι­σης Ρατσι­στι­κής Βίας της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων