- Διαφήμιση -

Κολωνάκι: Πώς θα γίνει η διάσημη πλατεία μετά τα έργα για το μετρό

Ριζι­κή ανα­μέ­νε­ται να είναι η αλλα­γή της πλα­τεί­ας Κολω­να­κί­ου, μετά την ολο­κλή­ρω­ση των έργων του μετρό, με την πρό­τα­ση του αρχι­τε­κτο­νι­κού γρα­φεί­ου ΧΖΑ Αrchitects να είναι αυτή που επι­λέ­χθη­κε για να περα­τώ­σει το έργο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων