- Διαφήμιση -

Σύλληψη 41χρονου για απόπειρα προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους

Στη σύλ­λη­ψη ενός 41χρονου για από­πει­ρα προ­σέλ­κυ­σης παι­διών για γενε­τή­σιους λόγους προ­χώ­ρη­σε η αστυ­νο­μία. Ειδι­κό­τε­ρα δύο 17χρονοι δημιούρ­γη­σαν ψεύ­τι­κο προ­φίλ με στοι­χεία 13χρονης σε πλατ­φόρ­μα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης και απέ­κτη­σαν επα­φή με υπαρ­κτό προ­φίλ 41χρονου χρή­στη της πλατφόρμας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων