- Διαφήμιση -

21 Ιανουαρίου 1911: Η απεργία των τραμβαγιέρηδων

Οι τραμ­βα­γιέ­ρη­δες, όπως απο­κα­λού­σαν οι παλαιό­τε­ροι τους εργα­ζο­μέ­νους στο τραμ, ήταν ένας από τους πιο δυνα­μι­κούς κλά­δους εργα­ζο­μέ­νων στην Ελλά­δα, με συν­δι­κα­λι­στι­κή εκπρο­σώ­πη­ση και αρκε­τές κινη­το­ποι­ή­σεις στο ενερ­γη­τι­κό τους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων