- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Στο Βοτανικό το πρώτο καταφύγιο για αδέσποτα

Το πρώ­το κατα­φύ­γιο για αδέ­σπο­τα θα δημιουρ­γη­θεί στη περιο­χή του Βοτα­νι­κού από το δήμο Αθη­ναί­ων. Το κατα­φύ­γιο θα είναι ένας όμορ­φος και λει­τουρ­γι­κός χώρος προ­σω­ρι­νής φιλο­ξε­νί­ας, χωρη­τι­κό­τη­τας 90 θέσε­ων, με άπλε­το χώρο προ­αυ­λι­σμού και πλή­ρη εξο­πλι­σμό, ώστε τα αδέ­σπο­τα να ζουν σε αξιο­πρε­πείς και ασφα­λείς συνθήκες.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Ο Βοτα­νι­κός σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων