- Διαφήμιση -

ΠΥΡΚΑΛ: Πράσινο .….και εργατικές διαμαρτυρίες

Δια­μαρ­τυ­ρί­ες συνό­δε­ψαν την επί­σκε­ψη του πρω­θυ­πουρ­γού στην ΠΥΡΚΑΛ. Κατά την επί­σκε­ψη εξήγ­γει­λε την μετα­φο­ρά εκεί υπουρ­γεί­ων και κυβερ­νη­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των ενώ ένα πολύ μεγά­λο μέρος της έκτα­σης θα δοθεί ως πρά­σι­νο στους κατοίκους.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Δάφ­νη-Υμητ­τός σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων