- Διαφήμιση -

Πρόσκληση Μενδώνη σε Τσίπρα για ξενάγηση στην Ακρόπολη

Κατη­γο­ρώ­ντας τον ΣΥΡΙΖΑ για δια­κί­νη­ση fakenews για τα έργα που γίνο­νται στην Ακρό­πο­λη και δολο­φο­νία χαρα­κτή­ρα όσον αγο­ρά την υπουρ­γό Πολι­τι­σμού Μεν­δώ­νη συνε­χί­στη­κε η δια­μά­χη ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ για τα έργα που γίνο­νται στην Ιερό Βράχο.
Το υπουρ­γείο πολι­τι­σμού εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση: «Η στο­χο­ποί­η­ση της Υπουρ­γού Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού Λίνας Μεν­δώ­νη έχει ξεπε­ρά­σει τα όρια της αντι­πο­λι­τευ­τι­κής κρι­τι­κής. Είναι δολο­φο­νία χαρα­κτή­ρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που στα 4,5 χρό­νια της δια­κυ­βέρ­νη­σής του δεν έκα­νε απο­λύ­τως τίπο­τε για τον πολι­τι­σμό, στα δύο σχε­δόν χρό­νια που βρί­σκε­ται στην αντι­πο­λί­τευ­ση ανα­λώ­νε­ται σε fake news στην προ­σπά­θειά του να ακυ­ρώ­σει τα έργα τα οποία γίνο­νται. Τα έργα στην Ακρό­πο­λη τον έχουν ξεπε­ρά­σει. Αυτό είναι το μήνυ­μα από τους επι­σκέ­πτες του χώρου. Οσο ο χώρος ήταν κλει­στός είχαν περι­θώ­ριο για ασύ­στο­λα ψέμα­τα και δια­στρε­βλώ­σεις. Τώρα ΟΧΙ. Καμία πινα­κί­δα δεν θα αναρ­τη­θεί επί του Βρά­χου της Ακρο­πό­λε­ως. Δίνο­νται στη δημο­σιό­τη­τα οι φωτο­γρα­φί­ες των πινα­κί­δων, που, σύμ­φω­να με τον προ­γραμ­μα­τι­σμό, θα αναρ­τη­θούν εντός των επο­μέ­νων ημερών».
Την ίδια στιγ­μή η υπουρ­γός προ­σκά­λε­σε τον Αλέ­ξη Τσί­πρα να τον ξενα­γή­σει στα έργα που γίνο­νται στην Ακρό­πο­λη μαζί με τον ακα­δη­μαϊ­κό καθη­γη­τή Μανό­λη Κορρέ.
Η πρό­σκλη­ση αυτή της Λίνας Μεν­δώ­νη έρχε­ται ως απά­ντη­ση στην ανάρ­τη­ση του Αλέ­ξη Τσί­πρα στα social media που υπο­στή­ρι­ζε ότι η Μεν­δώ­νη θα βάλει επι­γρα­φή με το όνο­μά της στην Ακρόπολη

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Αρχαιο­λο­γία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων