- Διαφήμιση -

Πειραιάς: Παράνομη λειτουργία Γυμναστηρίου

Τσου­χτε­ρά πρό­στι­μα κόπη­καν σε Γυμνα­στή­ριο του Πει­ραιά που λει­τουρ­γού­σε παρά­νο­μα και σε 16 άτο­μα ( 8 ενή­λι­κες και 8 ανή­λι­κοι) που βρέ­θη­καν να αθλού­νται μέσα.

Τα πρό­στι­μα κόπη­καν μετά από έλεγ­χο της Διυ­πη­ρε­σια­κής Μονά­δας Ελέγ­χου Αγο­ράς (ΔΙ.ΜΕ.Α.) του υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων και ήταν 5.000 ευρώ στην επι­χεί­ρη­ση, 3.000 ευρώ στον υπεύ­θυ­νο και από 300 ευρώ στους 8 ενήλικες.
Στον υπεύ­θυ­νο του Γυμνα­στη­ρί­ου ασκή­θη­κε η αυτό­φω­ρη διαδικασία.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Ο Αθλη­τι­σμός σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων