- Διαφήμιση -

Νίκος Ανδρουλάκης: “H κοινοβουλευτική εκπροσώπηση δεν είναι μεγάλο πρόβλημα και έφερε ως παράδειγμα τον Αλέξη Τσίπρα”

Ο Νίκος Ανδρου­λά­κης σχε­τι­κά με το επι­χεί­ρη­μα που του προ­σά­πτε­ται ότι δεν θα είναι στη βου­λή δήμω­σε σε συνέ­ντευ­ξή του στον Real FM

«Κρά­τη­σα μια στά­ση πιστεύω συνε­πή σε όλη αυτή την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο. Η θέση μου είναι ότι πρέ­πει να πάμε με ήπιους τόνους, δεν χρειά­ζε­ται καθέ­νας να πετά­ει βέλη στον άλλον. Αυτά έκα­ναν πολύ μεγά­λη ζημιά στο παρελ­θόν, τα εσω­τε­ρι­κά λάθη τα εκμε­ταλ­λεύ­τη­καν οι πολι­τι­κοί μας αντί­πα­λοι, δεν θέλω να δώσω κανέ­να όπλο στους πολι­τι­κούς μας αντιπάλους.

Για αυτό μιλώ για την δική μου υπο­ψη­φιό­τη­τα και δεν μιλώ για τις άλλες. Μπο­ρεί να δια­φω­νού­με σε επι­μέ­ρους θέμα­τα αλλά είμα­στε στο ίδιο κόμ­μα και έχου­με τον ίδιο στό­χο, το κόμ­μα μας να γίνει πρωταγωνιστής»,

Στην ίδια συνέ­ντευ­ξη δήλω­σε  «Σήμε­ρα πρέ­πει να απα­ντη­θεί αυτό το ερώ­τη­μα, ποιος μεγα­λώ­νει την παρά­τα­ξη. Θεω­ρώ ότι οι ψηφο­φό­ροι του πρώ­του γύρου έδω­σαν ένα πλε­ο­νέ­κτη­μα σε εμέ­να για­τί θεω­ρούν ότι έχω τις περισ­σό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες και να ενώ­σω αλλά και να μεγα­λώ­σω την παρά­τα­ξη, άρα να φτιά­ξω μια νέα σχέ­ση αξιο­πι­στί­ας και εμπι­στο­σύ­νης με τον ελλη­νι­κό λαό»

Ο Νίκος Ανδρου­λά­κης θα ψηφί­σει την Κυρια­κή 12 Δεκεμ­βρί­ου, στις 11:00, στο Περι­στέ­ρι. (Εκθε­σια­κό Κέντρο Περι­στε­ρί­ου, Δωδε­κα­νή­σου 106)

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων