- Διαφήμιση -

Σε 2.500 επιχειρήσεις της Αττικής θα καταβληθεί η μη επιστρεπτέα ενίσχυση στις αρχές Ιανουαρίου

Καμία ευθύ­νη δεν φέρει η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής και η Δια­χει­ρι­στι­κή Αρχής της, ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­σή της, ανα­φο­ρι­κά με την καθυ­στέ­ρη­ση της κατα­βο­λής σε περί­που 2.500 επι­χει­ρή­σεις, της ενί­σχυ­σης που έχει εγκρι­θεί μέσα από τη δρά­ση του ΠΕΠ Αττι­κής 2014–2020 για παρο­χή κεφα­λαί­ου κίνη­σης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων