- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω Ράλλυ Ακρόπολις

Λόγω διε­ξα­γω­γής της Υπε­ρει­δι­κής Δια­δρο­μής ΕΚΟ Ράλ­λυ Ακρό­πο­λις στην Πλα­τεία Νερού, στην περιο­χή του Φαλή­ρου, την Πέμ­πτη 7 Σεπτεμ­βρί­ου 2023, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι παρα­κά­τω προ­σω­ρι­νές κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις κατά μήκος του οδι­κού δικτύ­ου που περι­βάλ­λει την αθλη­τι­κή εγκα­τά­στα­ση της Υπε­ρει­δι­κής Διαδρομής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων