- Διαφήμιση -

Εξιχνιάστηκε απάτη με ακίνητα ύψους 650.000 ευρώ — Συνελήφθησαν τρία άτομα

Η Υπο­διεύ­θυν­ση Προ­στα­σί­ας Περιου­σια­κών Δικαιω­μά­των, Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς και Περι­βάλ­λο­ντος της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, προ­χώ­ρη­σε στην εξι­χνί­α­ση κακουρ­γη­μα­τι­κής απά­της σε βάρος εται­ρεί­ας, με το πρό­σχη­μα αγο­ρα­πω­λη­σί­ας ακι­νή­του ιδιαί­τε­ρα μεγά­λης αξί­ας στο Ελλη­νι­κό Αττικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων