- Διαφήμιση -

Αττική: Δύσκολη η εύρεση οικείας με προσιτό ενοίκιο

Σε δύσκο­λη «εξί­σω­ση» έχει εξε­λι­χθεί η εύρε­ση κατοι­κί­ας με προ­σι­τό ενοί­κιο για τις οικο­γέ­νειες που ανα­ζη­τούν σπί­τι στην Αττι­κή καθώς τα δια­θέ­σι­μα ακί­νη­τα είναι λιγο­στά, η ζήτη­ση μεγά­λη και οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων