Στο στό­χα­στρο της εφο­ρί­ας μπαί­νουν φέτος 2.500 υπο­θέ­σεις φορο­λο­γί­ας κεφα­λαί­ου που αφο­ρούν σε μη ετή­σιες υπο­χρε­ώ­σεις. Έτσι, προ των πυλών είναι οι έλεγ­χοι σε ΕΝΦΙΑ και σε υπο­θέ­σεις που σχε­τί­ζο­νται με αγο­ρα­πω­λη­σί­ες ακι­νή­των, κλη­ρο­νο­μιές και δωρεές.

Η Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή Δημο­σί­ων Εσό­δων (ΑΑΔΕ) στρέ­φει τους προ­βο­λείς της σε μία κτη­μα­τα­γο­ρά η οποία γνω­ρί­ζει εκ νέου στοι­χεία άνθι­σης με οδη­γό το Airbnb και τη Χρυ­σή Βίζα.

Ο ελεγ­κτι­κός στό­χος περι­γρά­φε­ται ξεκά­θα­ρα σε από­φα­ση του Διοι­κη­τή της ΑΑΔΕ μέσω της οποία περι­γρά­φο­νται οι κατη­γο­ρί­ες υπο­θέ­σε­ων εκεί­νων στις οποί­ες θα εφαρ­μο­στούν κρι­τή­ρια ανά­λυ­σης κιν­δύ­νου, point system και ένα αυτο­μα­το­ποι­η­μέ­νο μοντέ­λο τελι­κής μοριοδότησης.

Όσον αφο­ρά στη φορο­λο­γία κεφα­λαί­ου ορί­ζε­ται ότι « το έτος 2019 θα διε­νερ­γη­θούν από τις ελεγ­κτι­κές υπη­ρε­σί­ες 2.500 έλεγ­χοι για τη δια­πί­στω­ση της ορθής εκπλή­ρω­σης των μη ετή­σιων υπο­χρε­ώ­σε­ων των φορο­λο­γιών κεφαλαίου».

Οι στόχοι

Ανε­ξάρ­τη­τα από την προ­τε­ραιο­ποί­η­σή τους ή μη ολο­κλη­ρώ­νο­νται άμε­σα οι κάτω­θι υπο­θέ­σεις προς έλεγχο:

  • Υπο­θέ­σεις που αφο­ρούν σε εκθέ­σεις έρευ­νας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
  • Υπο­θέ­σεις που αφο­ρούν σε πορι­σμα­τι­κές εκθέ­σεις που δια­βι­βά­ζο­νται στην Α.Α.Δ.Ε. από τη Διεύ­θυν­ση Ερευ­νών Οικο­νο­μι­κού Εγκλήματος.
  • Υπο­θέ­σεις που αφο­ρούν σε επι­στρο­φές φόρων.
  • Υπο­θέ­σεις που αφο­ρούν σε έλεγ­χο βάσει δείγ­μα­τος, δικαιού­χων που έτυ­χαν επι­στρο­φής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιού­χων νομι­κών προ­σώ­πων και νομι­κών οντο­τή­των που έτυ­χαν επι­στρο­φής φόρου εισο­δή­μα­τος, χωρίς έλεγχο.
  • Υπο­θέ­σεις για τις οποί­ες έχει εκδο­θεί σημεί­ω­μα δια­πι­στώ­σε­ων με τα απο­τε­λέ­σμα­τα του φορο­λο­γι­κού ελέγ­χου και προ­σω­ρι­νός προσ­διο­ρι­σμός φόρων και προ­στί­μων κατά τη δημο­σί­ευ­ση της παρούσας.
  • Υπο­θέ­σεις για τις οποί­ες επί­κει­ται η έκδο­ση σημειώ­μα­τος δια­πι­στώ­σε­ων και προ­σω­ρι­νού προσ­διο­ρι­σμού φόρου και προ­στί­μου, συνε­κτι­μώ­ντας αιτιο­λο­γη­μέ­να στο Ο.Π.Σ. Elenxis.
  • Υπο­θέ­σεις που προ­έ­κυ­ψαν από εισαγ­γε­λι­κές παραγ­γε­λί­ες, εντο­λές ανα­κρι­τι­κών και προ­α­να­κρι­τι­κών πρά­ξε­ων, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων αιτη­μά­των και εντο­λών διε­νέρ­γειας φορο­λο­γι­κών ελέγ­χων που έχουν προ­κύ­ψει από εντο­λή οποιασ­δή­πο­τε Εισαγ­γε­λι­κής ή Δικα­στι­κής Αρχής και δια­τη­ρού­νται στην Α.Α.Δ.Ε.
  • Υπο­θέ­σεις των Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφο­ρούν σε διε­νέρ­γεια μερι­κού επι­τό­πιου ελέγ­χου δια­πί­στω­σης της εκπλή­ρω­σης των φορο­λο­γι­κών υπο­χρε­ώ­σε­ων, της τήρη­σης των βιβλί­ων και της έκδο­σης των φορο­λο­γι­κών στοι­χεί­ων, για φορο­λο­γου­μέ­νους που ασκούν οποια­δή­πο­τε δρα­στη­ριό­τη­τα ή δια­κι­νούν αγαθά.
  • Υπο­θέ­σεις που αφο­ρούν σε δια­σταυ­ρω­τι­κούς ελέγ­χους ενδο­κοι­νο­τι­κών συναλ­λα­γών (VIES), υπο­θέ­σεις πολυ­με­ρών (ταυ­τό­χρο­νων) ελέγ­χων που διε­νερ­γού­νται από ελλη­νι­κές και αλλο­δα­πές φορο­λο­γι­κές αρχές, υπο­θέ­σεις διε­νέρ­γειας ελέγ­χου στο πλαί­σιο επα­νά­λη­ψης δια­δι­κα­σί­ας καθώς και σε εκτέ­λε­ση προ­δι­κα­στι­κής από­φα­σης, υπο­θέ­σεις που αφο­ρούν σε επι­βο­λή προ­στί­μων, υπο­θέ­σεις του άρθρου 1 περί­πτω­ση 12Α υπο­πε­ρί­πτω­ση 2γ της με αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β’ 2743) από­φα­σης του Διοι­κη­τή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύ­ει και υπο­θέ­σεις που αφο­ρούν σε ανα­κλή­σεις αδειών λει­τουρ­γί­ας γρα­φεί­ων ή υπο­κα­τα­στη­μά­των αλλο­δα­πών εται­ρειών που έχουν εγκα­τα­στα­θεί στην Ελλά­δα με βάση τις δια­τά­ξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’77), όπως ισχύει.
  • Υπο­θέ­σεις αμοι­βαί­ας διοι­κη­τι­κής συν­δρο­μής κατό­πιν αιτή­μα­τος, με βάση τις δια­τά­ξεις του άρθρου 29 του ν.4174/2013, όπως ισχύει.