- Διαφήμιση -

Να Μειωθεί Η Ταχύτητα Στα Ηλεκτρικά Πατίνια Ζητά Ο Δήμος Αθηναίων

Συνεχίζονται τα παρατράγουδα με τα ηλεκτρικά πατίνια που έχουν κατακλύσει το κέντρο της Αθήνας

Την μεί­ω­ση της ταχύ­τη­τας με την οποία κινού­νται τα ηλε­κτρι­κά πατί­νια από τα 25 χιλ. την ώρα στα 10 ή 15 χιλ., προ­τεί­νει ο δήμος Αθη­ναί­ων έτσι ώστε να απο­φευ­χθούν πιθα­νά ατυ­χή­μα­τα. Να μην αυξη­θεί περαι­τέ­ρω ο αριθ­μός τους και η απα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας τους σε δρό­μους ταχεί­ας κυκλο­φο­ρί­ας είναι, επί­σης, κάποιες από τις προ­τά­σεις του δήμου που συζητούνται.

«Η δημο­φι­λής εναλ­λα­κτι­κή μετα­κί­νη­ση στε­ρεί­ται νομο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου» τονί­ζει ο αντι­δή­μαρ­χος Κέντρου Πόλης και Δημο­τι­κής Αστυ­νο­μί­ας Ανδρέ­ας Βαρε­λάς επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «τα ηλε­κτρι­κά πατί­νια δεν είναι παι­χνί­δι» και εφι­στά την προ­σο­χή των χρη­στών για την ασφα­λή και συνε­τή χρή­ση (χρή­ση κρά­νους, σεβα­σμό στον κ.ο.κ.)

Ομάδα εργασίας

Δια­πι­στώ­νο­ντας την έλλει­ψη κάθε θεσμι­κού πλαι­σί­ου λει­τουρ­γί­ας και χωρίς να έχει καμία αρμο­διό­τη­τα αδειο­δό­τη­σης ή ελέγ­χου, ο δήμος Αθη­ναί­ων προ­χώ­ρη­σε στη συγκρό­τη­ση ομά­δας εργα­σί­ας στην οποία προ­σκλή­θη­καν και εκπρό­σω­ποι των εται­ριών που δρα­στη­ριο­ποιού­νται επι­χει­ρη­μα­τι­κά. Στό­χος της ομά­δας εργα­σί­ας είναι η κατά­θε­ση ολο­κλη­ρω­μέ­νης πρό­τα­σης, βάσει και της διε­θνούς εμπει­ρί­ας, προς τους αρμό­διους εμπλε­κό­με­νους φορείς (υπουρ­γείο Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη κλπ), που πρέ­πει να προ­χω­ρή­σουν άμε­σα στη θέσπι­ση νομο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου για την αντι­με­τώ­πι­ση των ζητη­μά­των που ανα­κύ­πτουν από τη συγκε­κρι­μέ­νη δραστηριότητα.

Προστασία χρηστών, πεζών και οχημάτων

«Είναι πολύ ανη­συ­χη­τι­κό» λέει στον Αθή­να 9.84 ο κ. Βαρε­λάς, «το γεγο­νός ότι πολ­λά πατί­νια κυκλο­φο­ρούν π.χ. στη λεω­φό­ρο Συγ­γρού, ένα δρό­μο ταχεί­ας κυκλο­φο­ρί­ας. Άμε­σα πρέ­πει να καλυ­φθεί το κενό του νομο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου για την προ­στα­σία τόσο των ανα­βα­τών όσο των οχη­μά­των και των πεζών. Πρό­κει­ται για ένα εναλ­λα­κτι­κό μέσο μετα­κί­νη­σης φιλι­κό προς το περι­βάλ­λον ωστό­σο προ­έ­χει η ασφά­λεια των πολι­τών της Αθή­νας και των επι­σκε­πτών της. Ζητή­σα­με από τις δύο εται­ρεί­ες που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην Αθή­να να μην αυξή­σουν, σε πρώ­τη φάση, τον αριθ­μό των πατι­νιών που κυκλο­φο­ρούν στην πόλη. Επί­σης, μαθαί­νου­με ότι υπάρ­χει ενδια­φέ­ρον και από άλλες εται­ρεί­ες να δρα­στη­ριο­ποι­η­θούν στον τομέα. Στο επό­με­νο διά­στη­μα θα έχου­με μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη πρόταση».

(Καλ­λιό­πη Ασλανίδου)

 

Πηγή http://athina984.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων