- Διαφήμιση -

Τελευταία διορία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Μέχρι σήμερα 4 Ιουλίου θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους

Λήγει σήμε­ρα Πέμ­πτη η προ­θε­σμία για την υπο­βο­λή αιτή­σε­ων για τη χορή­γη­ση του Φοι­τη­τι­κού Στε­γα­στι­κού Επι­δό­μα­τος.

Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι θα πρέ­πει μέσα στις επό­με­νες 24 ώρες να επι­σκε­φθούν την ειδι­κή εφαρ­μο­γή στε­γα­στι­κού επι­δό­μα­τος (https://stegastiko.minedu.gov.gr), προ­κει­μέ­νου να υπο­βά­λουν ηλε­κτρο­νι­κά την αίτη­σή τους.

Για την είσο­δό τους στην ηλε­κτρο­νι­κή εφαρ­μο­γή, οι αιτού­ντες θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν το όνο­μα χρή­στη (username) και τον κωδι­κό (password) που τους χορη­γή­θη­κε από την ΑΑΔΕ για τις ηλε­κτρο­νι­κές υπη­ρε­σί­ες του TAXISnet.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων