- Διαφήμιση -

ΟΑΕΔ: Ξεκινoύν σήμερα (4/7) οι αιτήσεις για δωρεάν εισιτήρια σε θεάματα

ΟΑΕΔ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος, το οποίο θα υλοποιηθεί από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατά τη χειμερινή περίοδο 2019-2020.

Οι δικαιού­χοι του προ­γράμ­μα­τος μπο­ρούν να υπο­βά­λουν αίτη­ση από τις 5 Ιου­λί­ου 2019, στις 08:00 π.μ., μέχρι την 31η Ιου­λί­ου 2019, στις 23:59. Οι πάρο­χοι των θεα­τρι­κών επι­χει­ρή­σε­ων θα υπο­βά­λουν αίτη­ση από τις 2 Σεπτεμ­βρί­ου 2019, στις 08:00 π.μ., μέχρι την 20ή Σεπτεμ­βρί­ου 2019, στις 23:59.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του ΟΑΕΔ, δικαιού­χοι του προ­γράμ­μα­τος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες οι οποίοι/ες το έτος 2018:

- Είχαν του­λά­χι­στον 50 ημέ­ρες εργα­σί­ας στην ασφά­λι­ση του Ενιαί­ου Φορέα Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης (ΕΦΚΑ) ή

- έλα­βαν από τον ΟΑΕΔ του­λά­χι­στον 50 ημέ­ρες ειδι­κής παρο­χής προ­στα­σί­ας μητρό­τη­τας ή

- έλα­βαν επι­δό­τη­ση ανερ­γί­ας του­λά­χι­στον δύο μηνών (50 ημε­ρή­σια επι­δό­μα­τα) ή

- συγκε­ντρώ­νουν του­λά­χι­στον 50 ημέ­ρες αθροι­στι­κά από τα παρα­πά­νω (ημέ­ρες εργα­σί­ας, ειδι­κής παρο­χής προ­στα­σί­ας μητρό­τη­τας και επι­δό­τη­σης ανερ­γί­ας), καθώς και εγγε­γραμ­μέ­νοι άνερ­γοι με συνε­χό­με­νη ανερ­γία τεσ­σά­ρων του­λά­χι­στον μηνών κατά την ημε­ρο­μη­νία λήξης υπο­βο­λής των αιτήσεων.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

- Οι σύζυ­γοι των δικαιού­χων, όταν είναι έμμε­σα ασφα­λι­σμέ­να μέλη τους.

- Τα παι­διά των δικαιού­χων, ηλι­κί­ας τριών ετών και άνω, με την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι είναι έμμε­σα ασφα­λι­σμέ­να μέλη των ίδιων ή του άλλου γονέα.

Πάρο­χοι του προ­γράμ­μα­τος είναι οι θεα­τρι­κές επι­χει­ρή­σεις οποιασ­δή­πο­τε νομι­κής μορ­φής που λει­τουρ­γούν, σύμ­φω­να με την κεί­με­νη νομοθεσία.

Οι πάρο­χοι συμ­με­τέ­χουν στο πρό­γραμ­μα, προ­σφέ­ρο­ντας συγκε­κρι­μέ­νο αριθ­μό θέσε­ων πλα­τεί­ας για την παρα­κο­λού­θη­ση των παρα­στά­σε­ων που θα ανέ­βουν στα θέα­τρά τους κατά τη χει­με­ρι­νή περί­ο­δο 2019–2020. Με βάση τις προ­σφε­ρό­με­νες αυτές θέσεις από τους παρό­χους, καθο­ρί­ζε­ται ο αριθ­μός των δικαιού­χων και ωφε­λου­μέ­νων της παρο­χής, που κατά μέγι­στο όριο ανέρ­χε­ται στις 200.000.

Η υπο­βο­λή αιτή­σε­ων γίνε­ται από πιστο­ποι­η­μέ­νους χρή­στες, απο­κλει­στι­κά μέσω των ηλε­κτρο­νι­κών υπη­ρε­σιών της δια­δι­κτυα­κής πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Όσοι δικαιού­χοι δεν έχουν ήδη πιστο­ποι­η­θεί για την πρό­σβα­σή τους στις ηλε­κτρο­νι­κές υπη­ρε­σί­ες του ΟΑΕΔ, οφεί­λουν να προ­σέλ­θουν εγκαί­ρως στις Υπη­ρε­σί­ες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποί­ες ανή­κουν για την έκδο­ση κωδι­κών πρό­σβα­σης. Δεν απαι­τεί­ται η προ­σέ­λευ­ση στις Υπη­ρε­σί­ες για όσους είναι εγγε­γραμ­μέ­νοι στο μητρώο του Οργα­νι­σμού και, παράλ­λη­λα, δια­θέ­τουν κωδι­κούς πρό­σβα­σης για το TAXISnet,καθώς με την εισα­γω­γή στο σύστη­μα των κωδι­κών αυτών μπο­ρούν να πιστο­ποι­η­θούν αυτό­μα­τα και ως χρή­στες του ΟΑΕΔ.

Οι πάρο­χοι, πριν από την υπο­βο­λή της ηλε­κτρο­νι­κής αίτη­σής τους, λαμ­βά­νουν υπο­χρε­ω­τι­κά κωδι­κούς πρό­σβα­σης για την πρό­σβα­ση στις ηλε­κτρο­νι­κές υπη­ρε­σί­ες του ΟΑΕΔ, εκτός αν ήδη έχουν, από το ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιο­χής που ανή­κει το θέα­τρο και όχι η έδρα της επι­χεί­ρη­σης. Αν ο υπο­ψή­φιος πάρο­χος έχει την εκμε­τάλ­λευ­ση περισ­σό­τε­ρων του ενός θεά­τρων, τα οποία επι­θυ­μεί να εντά­ξει στο πρό­γραμ­μα, λαμ­βά­νει δια­φο­ρε­τι­κούς κωδι­κούς πρό­σβα­σης για κάθε ένα προς έντα­ξη θέα­τρο και υπο­βάλ­λει ισά­ριθ­μες με τα θέα­τρα αιτήσεις.

Σε όσες περι­πτώ­σεις απαι­τού­νται δικαιο­λο­γη­τι­κά, αυτά επι­συ­νά­πτο­νται στις ηλε­κτρο­νι­κές αιτή­σεις. Παρό­λα αυτά, αν κάποιοι δικαιού­χοι αδυ­να­τούν να επι­συ­νά­ψουν τα δικαιο­λο­γη­τι­κά στην αίτη­σή τους, όταν αυτά απαι­τού­νται, μπο­ρούν να προ­σέλ­θουν στις Υπη­ρε­σί­ες του ΟΑΕΔ για την προ­σκό­μι­σή τους, μέχρι την επο­μέ­νη της κατα­λη­κτι­κής ημε­ρο­μη­νί­ας υπο­βο­λής των αιτή­σε­ων, δηλα­δή έως την 1η Αυγού­στου 2019 και ώρα 13:00. Οι πάρο­χοι απο­στέλ­λουν απο­κλει­στι­κά με ηλε­κτρο­νι­κό τρό­πο τα δικαιο­λο­γη­τι­κά, μέχρι την 20η Σεπτεμ­βρί­ου 2019 και ώρα 23.59.

Το σύστη­μα επι­λο­γής βασί­ζε­ται στη μοριο­δό­τη­ση των δικαιού­χων με βάση το εισό­δη­μά τους και στη σει­ρά προ­τε­ραιό­τη­τας υπο­βο­λής της αίτη­σής τους.

Οι δικαιού­χοι που επι­λέ­γο­νται, επι­δο­τού­νται για την παρα­κο­λού­θη­ση θεα­τρι­κών παρα­στά­σε­ων κατά τη χει­με­ρι­νή περί­ο­δο 2019–2020. Η επι­δό­τη­ση θα γίνει με τη χορή­γη­ση επι­τα­γής θεά­μα­τος, η οποία έχει τη μορ­φή ενός μονα­δι­κού ηλε­κτρο­νι­κού κωδι­κού αριθ­μού. Η επι­τα­γή θεά­μα­τος εξα­σφα­λί­ζει τη δωρε­άν παρα­κο­λού­θη­ση παρά­στα­σης σε θέα­τρο που επι­λέ­γουν οι δικαιού­χοι από το μητρώο παρό­χων του Οργανισμού.

Ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του προ­γράμ­μα­τος ανέρ­χε­ται στα 3 εκατ. ευρώ.

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τους όρους και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις του προ­γράμ­μα­τος οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να αντλή­σουν από το δια­δι­κτυα­κό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων