- Διαφήμιση -

Η Αθήνα Εορτάζει Την Ημέρα Ποίησης- Εκδηλώσεις Όλο Τον Μάρτιο

Η Αθήνα εορτάζει την Ημέρα Ποίησης μαζί με τους κατοίκους της μέσα από ένα πλήθος εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν όλο τον Μάρτιο.

Η ποί­η­ση θα σε βρει… όπου κι αν είσαι! Με το σύν­θη­μα αυτό η διορ­γά­νω­ση Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου του δήμου Αθη­ναί­ων, μέγας δωρη­τής της οποί­ας είναι το Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος, επι­διώ­κει αυτή τη χρο­νιά να φέρει την ποί­η­ση παντού, στα πιο ανα­πά­ντε­χα μέρη, με τον πιο ανα­πά­ντε­χο τρό­πο, κάνο­ντας συμ­μέ­το­χούς της τους κατοί­κους κι επι­σκέ­πτες της Αθήνας.

Έτσι συνερ­γά­ζε­ται με φορείς πολι­τι­σμού, όπως το Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά, ο Κύκλος Ποι­η­τών, η Εται­ρία Συγ­γρα­φέ­ων, με εκδό­τες, περιο­δι­κά, βιβλιο­πω­λεία, με ινστι­τού­τα και με καλ­λι­τέ­χνες, σε δρά­σεις όπως η Ποί­η­ση on the road σε τρέ­να, μετρό και λεω­φο­ρεία, σε διε­θνείς συνα­ντή­σεις με ποι­κί­λες παράλ­λη­λες δρά­σεις στην πόλη, σε μαρα­θώ­νιους ανά­γνω­σης, σε εκδη­λώ­σεις μελο­ποι­η­μέ­νης ποί­η­σης. Η ποί­η­ση μπο­ρεί να γίνει μια συν­θή­κη εσω­τε­ρι­κή και εξω­τε­ρι­κή, να ξαφ­νιά­σει ευχά­ρι­στα και να αφυ­πνί­σει, να συνα­ντή­σει τον κόσμο κάθε ηλι­κί­ας στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά του και στις δια­δρο­μές του στην πόλη και να θυμί­σει ότι «Η ποί­η­ση είναι στους δρό­μους. Πηγαί­νει χέρι-χέρι μαζί με το γέλιο» (Blaise Cendrars, 1887–1961).

Με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Ποί­η­σης, η διορ­γά­νω­ση καλεί όλους και όλες να συμ­με­τέ­χουν το μήνα Μάρ­τιο σε δράσεις:

-Τη Δευ­τέ­ρα 4 Μαρ­τί­ου στις 19: 30 το Λογο­τε­χνι­κό Περιο­δι­κό Θρά­κα με τη στή­ρι­ξη της Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου διορ­γα­νώ­νει στο βιβλιο­πω­λείο «Επί Λέξει» (Ακα­δη­μί­ας 32) την εκδή­λω­ση «Πριν το Βιβλίο – 2ος Κύκλος». Μετά την επι­τυ­χη­μέ­νη εκδή­λω­ση στο πλαί­σιο της «Νύχτας Πολι­τι­σμού: Τέχνες και Αφή­γη­ση» (5/10/2018), το περιο­δι­κό παρου­σιά­ζει δέκα ποι­η­τές και ποι­ή­τριες της νεό­τε­ρης γενιάς με ένα ή και περισ­σό­τε­ρα βιβλία στο ενερ­γη­τι­κό τους, οι οποί­οι δια­βά­ζουν ανέκ­δο­τα ποι­ή­μα­τά τους, είτε από την επό­με­νη δου­λειά τους είτε από αυτά που δεν βρή­καν το δρό­μο τους μέχρι σήμε­ρα για το τυπο­γρα­φείο. Συμ­με­τέ­χουν οι: Χρή­στος Αρμά­ντο Γκέ­ζος Άννα Γρί­βα, Κατε­ρί­να Ζησά­κη, Βασί­λης Ζηλά­κος, Στά­θης Ιντζές, Χάρις Κοντού, Μαρία Κου­λού­ρη, Φάνης Παπα­γε­ωρ­γί­ου, Δημή­τρης Πέτρου, Ante Jelenić. Συντε­λε­στές Δρά­σης: Θρά­κα, Θάνος Γώγος, Λογο­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα Κυκλι­κών δια­μο­νών “Το κατα­φύ­γιο του Οδυσ­σέα». Με την υπο­στή­ρι­ξη της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και του Δήμου Λαρισαίων.

-Την Κυρια­κή 17 Μαρ­τί­ου 2019, από τις 10 πμ έως τις 6 μμ, ο Κύκλος Ποι­η­τών σε συνερ­γα­σία με την Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου του δήμου Αθη­ναί­ων, οργα­νώ­νει το 1ο Bazaar Ποι­η­τι­κού Βιβλί­ου και Περιο­δι­κού Ποί­η­σης στο Μετρό Συντάγ­μα­τος. Η δρά­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται με την υπο­στή­ρι­ξη της ΣΤΑΣΥ (Στα­θε­ρές Συγκοι­νω­νί­ες Α.Ε.) και η είσο­δος είναι ελεύ­θε­ρη. Στό­χος είναι το Παζά­ρι αυτό να δώσει την ευκαι­ρία στους ανα­γνώ­στες να προ­μη­θευ­τούν βιβλία και ανθο­λο­γί­ες ποί­η­σης και περιο­δι­κά ποί­η­σης σε ιδιαί­τε­ρα προ­σι­τές τιμές. Καθ’ όλη τη διάρ­κειά του, θα γίνο­νται ανα­γνώ­σεις ποι­η­μά­των από ποι­η­τές ανά τέταρ­το της ώρας, live μου­σι­κή και έκθε­ση με έργα φοι­τη­τών της Ανω­τά­της Σχο­λής Καλών Τεχνών, εμπνευ­σμέ­να από ποι­ή­μα­τα. Οι εκδό­τες που ενδια­φέ­ρο­νται να συμ­με­τά­σχουν παρα­κα­λού­νται να επι­κοι­νω­νή­σουν έως την Πέμ­πτη 7 Μαρ­τί­ου με τον Κύκλο Ποι­η­τών (info@poetscircle.gr) προ­κει­μέ­νου να δηλώ­σουν τη συμ­με­το­χή τους και να διευ­κρι­νί­σουν τις λεπτο­μέ­ρειες για τον απα­ραί­τη­το εξοπλισμό.

-Την Πέμ­πτη 21 Μαρ­τί­ου, Παγκό­σμια Μέρα Ποί­η­σης, η Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου σε συνερ­γα­σία με το βιβλιο­πω­λείο IANOS διορ­γα­νώ­νουν ένα μεγά­λο Αφιέ­ρω­μα – Ολο­νυ­χτία ποί­η­σης! Γνω­στοί καλ­λι­τέ­χνες, ποι­η­τές, συγ­γρα­φείς, ζωγρά­φοι, συν­θέ­τες, τρα­γου­δι­στές και δημο­σιο­γρά­φοι, επι­στή­μο­νες και μελε­τη­τές, επι­λέ­γουν το ποί­η­μα που αγα­πά­νε και το δια­βά­ζουν στο βιβλιο­πω­λείο IANOS, από τις 18.00 μέχρι τις 23.00. Ο κόσμος που ενδια­φέ­ρε­ται να συμ­με­τέ­χει μπο­ρεί επί­σης να δια­βά­σει ποι­ή­μα­τα επι­λο­γής του κάθε τελευ­ταίο τέταρ­το της ώρας μετα­ξύ 18.00 – 23.00 ανά­με­σα στις προ­σω­πι­κό­τη­τες που προ­α­να­φέρ­θη­καν, αλλά και στη συνέ­χεια από τις 23.00 έως τη 01.00!

Ο καθέ­νας επι­λέ­γει και απαγ­γέ­λει το ποί­η­μα που αγα­πά, ενώ παράλ­λη­λα στη σκη­νή του ΙΑΝΟΥ θα ερμη­νευ­θούν μερι­κά από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα τρα­γού­δια μελο­ποι­η­μέ­νης ποί­η­σης. Την εκδή­λω­ση συντο­νί­ζει και παρου­σιά­ζει ο διευ­θυ­ντής του IANOY Αθή­νας, δημο­σιο­γρά­φος Νίκος Θρα­συ­βού­λου και η είσο­δος είναι ελεύθερη.

Όποιος ενδια­φέ­ρε­ται να συμ­με­τά­σχει σε αυτό τον μαρα­θώ­νιο δια­βά­ζο­ντας ένα ποί­η­μα επι­λο­γής του και διάρ­κειας μέχρι 3–4 λεπτών, πρέ­πει να δηλώ­σει συμ­με­το­χή μέχρι την Τρί­τη 5 Μαρ­τί­ου στο μέηλ info@athens2018.gr, δηλώ­νο­ντας ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο, ιδιό­τη­τα και σε ποια από τις δυο ζώνες ανά­γνω­σης επι­θυ­μεί να τοπο­θε­τη­θεί (18.00–23.00 ή 23.00–01.00). Θα τηρη­θεί σει­ρά προ­τε­ραιό­τη­τας. Η εκδή­λω­ση θα προ­βάλ­λε­ται ζωντα­νά στο ianos.gr. Χώρος: Βιβλιο­πω­λείο IANOS, Στα­δί­ου 24.

-Την ίδια ημέ­ρα, Πέμ­πτη 21 Μαρ­τί­ου, από τις 19.00 ως τις 22.00, μια ποι­η­τι­κή έκπλη­ξη περι­μέ­νει τους Αθη­ναί­ους που θα περά­σουν έξω από το Δημαρ­χια­κό Μέγα­ρο στην πλα­τεία Κοτζιά! Η Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου σε συνερ­γα­σία με τον Κύκλο Ποι­η­τών, οργα­νώ­νει νυχτε­ρι­νή ποι­η­τι­κή δρά­ση με προ­βο­λή ποι­η­μά­των στο κτή­ριο του Δημαρ­χεί­ου. Γνω­στά ή λιγό­τε­ρο γνω­στά ποι­ή­μα­τα σημα­ντι­κών Ελλή­νων ποι­η­τών απο­σπούν τα ανύ­πο­πτα βλέμ­μα­τα των περα­στι­κών της οδού Αθη­νάς, αιφ­νι­διά­ζο­ντας και πυρο­δο­τώ­ντας σκέ­ψεις, αισθή­μα­τα, εικό­νες στο επι­βα­ρυ­μέ­νο αστι­κό τοπίο του κέντρου. Οι εναλ­λασ­σό­με­νες στον τοί­χο εικό­νες προ­κα­λούν το ενδια­φέ­ρον, γίνο­νται αντι­κεί­με­νο περι­συλ­λο­γής, ανοί­γουν τη φαντα­σία στον ονει­ρι­σμό και, για­τί όχι, στην έμπνευση!

-Την Παρα­σκευή 22 Μαρ­τί­ου η Εται­ρία Συγ­γρα­φέ­ων γιορ­τά­ζει την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Ποί­η­σης με την εκδή­λω­ση «Στο φως του Ομή­ρου». Η Εται­ρεία, που με την πρό­τα­σή της έπαι­ξε πρω­τεύ­ο­ντα ρόλο στη διε­θνή καθιέ­ρω­ση της Ημέ­ρας αυτής, διορ­γα­νώ­νει στο Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο δήμου Αθη­ναί­ων (Ακα­δη­μί­ας 50) στις 19:30, μια εκδή­λω­ση με μου­σι­κή, όπου συγ­γρα­φείς, ηθο­ποιοί και άλλοι άνθρω­ποι του πνεύ­μα­τος δια­βά­ζουν στί­χους του Ομή­ρου και άλλων Ελλή­νων και ξένων ποι­η­τών. Οι συντε­λε­στές της εκδή­λω­σης περι­λαμ­βά­νουν τον συγ­γρα­φέα και ομό­τι­μο καθη­γη­τή Κλα­σι­κής Φιλο­λο­γί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών Γιώρ­γη Για­τρο­μα­νω­λά­κη, που θα μιλή­σει και θα συντο­νί­σει την εκδή­λω­ση, και τους συγ­γρα­φείς και επί­σης μέλη της Εται­ρεί­ας Αχιλ­λέα Κυρια­κί­δη και Ζυράν­να Ζατέ­λη, που θα δια­βά­σουν απο­σπά­σμα­τα από τα δύο έπη. Η είσο­δος είναι ελεύ­θε­ρη για το κοινό.

Το πρό­γραμ­μα της διορ­γά­νω­σης ‘Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου’ του δήμου Αθη­ναί­ων υλο­ποιεί­ται χάρη στη στή­ρι­ξη και των δωρη­τών: Μέγας δωρη­τής είναι το Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος. Χρυ­σοί δωρη­τές είναι το Ίδρυ­μα Ι. Λάτση και η εται­ρία Core Α.Ε. Δωρη­τές είναι το Ίδρυ­μα Ωνά­ση, το Κοι­νω­φε­λές Ίδρυ­μα Κοι­νω­νι­κού και Πολι­τι­στι­κού Έργου (ΚΙΚΠΕ), το Ίδρυ­μα Α. Κ. Λασκα­ρί­δη και ο Οργα­νι­σμός Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης Έργων Λόγου (ΟΣΔΕΛ). Πολύ­τι­μοι υπο­στη­ρι­κτές είναι η Aegean Airlines, ο Διε­θνής Αερο­λι­μέ­νας Αθη­νών και η εται­ρία Στα­θε­ρές Συγκοι­νω­νί­ες (ΣΤΑΣΥ)

 

Πηγή http://athina984.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων