- Διαφήμιση -

Απόβαση εμπορικών αλυσίδων στο κέντρο της Αθήνας ‑Λόγω αύξησης του τουρισμού

Το ενδιαφέρον μεγάλων ονομάτων του εμπορίου προσελκύει και πάλι το κέντρο της Αθήνας.

Πολ­λές αλυ­σί­δες προ­χω­ρούν σε άνοιγ­μα κατα­στη­μά­των και άλλες βρί­σκο­νται σε ανα­ζή­τη­ση των κατάλ­λη­λων εμπο­ρι­κών χώρων.

Κύριος παρά­γο­ντας τόνω­σης της κινη­τι­κό­τη­τας στο λια­νι­κό εμπό­ριο είναι η μεγά­λη αύξη­ση της του­ρι­στι­κής κίνησης.

Δια­βά­στε στο economistas.gr ποια μεγά­λη αλυ­σί­δα σού­περ μάρ­κετ ανοί­γει νέο κατά­στη­μα στο Κολω­νά­κι και ποια διε­θνής αλυ­σί­δα πήρε την έγκρι­ση της μητρι­κής της για άνοιγ­μα κατα­στη­μά­των στο κέντρο.

Επί­σης, ποια γνω­στή εται­ρεία ειδών αξε­σουάρ εγκαι­νί­α­σε κατά­στη­μα στην Ομό­νοια και ποιο διε­θνές όνο­μα των ειδών σπι­τιού ψάχνει νέους χώρους για κατα­στή­μα­τα, έχο­ντας ήδη ανοί­ξει ένα στην Β. Σοφίας.

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων