- Διαφήμιση -

Στους δρόμους οι μαθητές για το νέο λύκειο – Συλλαλητήριο στις 12 στα Προπύλαια

Οι μαθητές διαμηνύουν στον υπουργό Παιδείας και την κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να γίνουν πειραματόζωα και ζητούν και να μην προχωρήσουν οι αλλαγές που εξήγγειλε ο Κώστας Γαβρόγλου

Συλ­λα­λη­τή­ριο στα Προ­πύ­λαια πραγ­μα­το­ποιούν σήμε­ρα στις 12 το μεση­μέ­ρι μαθη­τές από σχο­λεία της Αττι­κής δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για τις αλλα­γές στο λύκειο και το σύστη­μα πρό­σβα­σης στην ανώ­τα­της εκπαίδευση.

Οι μαθη­τές δια­μη­νύ­ουν στον υπουρ­γό Παι­δεί­ας και την κυβέρ­νη­ση ότι δεν πρό­κει­ται να γίνουν πει­ρα­μα­τό­ζωα και ζητούν και να μην προ­χω­ρή­σουν οι αλλα­γές που εξήγ­γει­λε ο Κώστας Γαβρόγλου.

«Από την αρχή της σχο­λι­κής χρο­νιάς, με τους αγώ­νες μας, τις κατα­λή­ψεις και τις πορεί­ες μας, το έχου­με κάνει ξεκά­θα­ρο στον υπουρ­γό και την κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ: Ούτε να το σκέ­φτο­νται να φέρουν το απα­ρά­δε­κτο νομο­σχέ­διό τους που κάνει ακό­μα πιο εξο­ντω­τι­κό εξε­τα­στι­κό κέντρο το σχο­λείο μας! Θα μας βρουν απέ­να­ντί τους!» σημειώ­νει το Συντο­νι­στι­κό των Μαθητών.

Στο πλαί­σιο αυτό ζητούν:

-Να μην κατα­τε­θεί το νομο­σχέ­διο της κυβέρνησης
‑Να μην καλού­νται οι μαθη­τές να κάνουν μηχα­νο­γρα­φι­κό από τη Β’ Λυκεί­ου, με το μαχαί­ρι στο λαι­μό και με λιγό­τε­ρες επιλογές!
‑Το ποσο­στό 10% της εισα­γω­γής στο Πανε­πι­στή­μιο Δυτι­κής Αττι­κής να παρα­μεί­νει επ’ αόρι­στον και να ισχύ­σει και για τα υπό­λοι­πα τμή­μα­τα ΤΕΙ που συγ­χω­νεύ­τη­καν με ΑΕΙ.

Το Συντο­νι­στι­κό έχει δώσει «ραντε­βού» στις 12 στα Προ­πύ­λαια καλώ­ντας τα σχο­λεία, τα 15μελή και 5μελή, τις Συντο­νι­στι­κές Επι­τρο­πές όλης της χώρας να πάρουν απο­φά­σεις συμ­με­το­χής. «Στις 18 Μάρ­τη θα πλημ­μυ­ρί­σου­με τους δρό­μους σε κάθε πόλη και χωριό! Θα είμα­στε χιλιά­δες!!! Η φωνή μας θα ακου­στεί δυνα­τά παντού» σημειώ­νουν σε ανα­κοί­νω­σή τους οι μαθητές.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων