- Διαφήμιση -

Κανονικά θα υπολογίζονται από αύριο οι απουσίες των μαθητών

Με εγκύκλιο του υπουργείο Παιδείας παύει η ισχύς προηγούμενης για την δικαιολόγησή τους λόγω γρίπης

Παύ­ει από αύριο Τετάρ­τη 13 Μαρ­τί­ου η ισχύς της εγκυ­κλί­ου του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας για τις απου­σί­ες των μαθη­τών γυμνα­σί­ων και λυκεί­ων λόγω γρίπης.

Τη σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση έκα­νε το υπουρ­γείο νωρί­τε­ρα σήμε­ρα με νεό­τε­ρη εγκύ­κλιο. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι μέχρι σήμε­ρα οι απου­σί­ες των μαθη­τών της Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, που οφεί­λο­νταν στην έξαρ­ση της επο­χι­κής γρί­πης, δεν ελή­φθη­σαν υπ’ όψιν για τον χαρα­κτη­ρι­σμό της φοί­τη­σής τους, με πρό­σφα­τη βεβαίωση/γνωμάτευση δημο­σί­ου ή ιδιω­τι­κού νοση­λευ­τι­κού ιδρύ­μα­τος ή ιδιώ­τη για­τρού, στην οποία να ανα­γρά­φε­ται ο λόγος και η επι­βε­βλη­μέ­νη διάρ­κεια απου­σί­ας από το σχολείο.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων