- Διαφήμιση -

Δώρο Πάσχα 2019: Πότε καταβάλλεται — Πώς να υπολογίσετε το πόσο που δικαιούστε

Δώρο Πάσχα 2019: Όλοι οι μισθωτοί, σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ, που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα.

Για τον υπο­λο­γι­σμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμ­βά­νε­ται υπ’ όψη ο τρό­πος αμοι­βής των μισθω­τών δηλα­δή αν αμεί­βο­νται με ημε­ρο­μί­σθιο ή με μισθό.

Η χρο­νι­κή περί­ο­δος που υπο­λο­γί­ζε­ται το Δώρο αρχί­ζει από την 1 Ιανουα­ρί­ου μέχρι 30 Απρι­λί­ου κάθε έτους. Συνε­πώς αν κάποιος εργα­στεί ολό­κλη­ρο το ανω­τέ­ρω χρο­νι­κό διά­στη­μα που ανα­φέ­ρα­με δικαιού­ται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμεί­βε­ται με μισθό και 15 ημε­ρο­μί­σθια αν αμεί­βε­ται με ημερομίσθιο.

Σε περί­πτω­ση όμως που η σχέ­ση εργα­σί­ας κάποιου μισθω­τού με τον εργο­δό­τη του, δεν είχε διάρ­κεια ολό­κλη­ρο το προ­α­να­φε­ρό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα, είτε για­τί απο­χώ­ρη­σε οικιο­θε­λώς από την εργα­σία του, είτε για­τί απο­λύ­θη­κε, δικαιού­ται να λάβει ανα­λο­γία Δώρου η οποία υπο­λο­γί­ζε­ται ως εξής:

Προ­κει­μέ­νου για αμει­βό­με­νο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαί­ου μισθού ή ένα ημε­ρο­μί­σθιο ανά­λο­γα με το συμ­φω­νη­μέ­νο τρό­πο αμοι­βής, για κάθε 8 (οκτώ) ημε­ρο­λο­για­κές ημέρες.

Σε περί­πτω­ση που κάποιος εργα­στεί λιγό­τε­ρο από οκτώ ημέ­ρες δικαιού­ται ανά­λο­γο κλά­σμα για Δώρο Πάσχα.

Υπο­λο­γί­στε εδώ το δώρο του Πάσχα που δικαιούστε

Πότε καταβάλλεται

Το Δώρο Πάσχα κατα­βάλ­λε­ται την Μεγά­λη Τετάρ­τη. Eννο­εί­ται βέβαια ότι ο εργο­δό­της μπο­ρεί να κατα­βάλ­λει το δώρο και νωρί­τε­ρα από την παρα­πά­νω ημε­ρο­μη­νία. Για Το Δώρο Πάσχα παρα­κρα­τού­νται εισφο­ρές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθω­τών Υπη­ρε­σιών. Το δώρο Πάσχα σε καμία περί­πτω­ση δεν επι­τρέ­πε­ται να κατα­βλη­θούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα

Να επι­ση­μά­νου­με ωστό­σο ότι δεν αφαι­ρεί­ται αλλά λαμ­βά­νε­ται υπό­ψη για τον υπο­λο­γι­σμό του Δώρου Πάσχα ο χρό­νος υπο­χρε­ω­τι­κής απο­χής από την εργα­σία των γυναι­κών πριν και μετά τον τοκετό.

Ο χρό­νος άδειας λου­τρο­θε­ρα­πεί­ας, εφό­σον υπάρ­χει γνω­μά­τευ­ση από ασφα­λι­στι­κό οργανισμό.

Αν ο μισθω­τός ασθέ­νη­σε κατά το ανω­τέ­ρω χρο­νι­κό διά­στη­μα θα αφαι­ρε­θούν μόνο οι ημέ­ρες που έλα­βε επί­δο­μα ασθε­νεί­ας απ τον Ασφα­λι­στι­κό Φορέα.

Παρά­δειγ­μα: Αν ένας μισθω­τός απου­σί­α­σε από την εργα­σία του λόγω ασθέ­νειας 60 μέρες και πήρε επί­δο­μα ασθε­νεί­ας από το Ασφα­λι­στι­κό του Ταμείο μόνο για 40 ημέ­ρες, θα αφαι­ρε­θούν από το χρο­νι­κό διά­στη­μα της εργα­σια­κής σχέ­σης μόνο οι 40 ημέ­ρες για τις οποί­ες επι­δο­τή­θη­κε και όχι οι 60.

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα

Δεν υπο­λο­γί­ζο­νται οι μέρες κατά τις οποί­ες ο μισθω­τός απεί­χε από την εργα­σία του αδι­καιο­λό­γη­τα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.

Δεν λαμ­βά­νε­ται υπ όψιν το διά­στη­μα απου­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων λόγω συν­δι­κα­λι­στι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας (δηλα­δή ο χρό­νος της συν­δι­κα­λι­στι­κής άδειας)

Σχε­τι­κά με την απερ­γία η δικα­στη­ρια­κή νομο­λο­γία δέχε­ται ότι οι ημέ­ρες της απερ­γί­ας δεν υπο­λο­γί­ζο­νται στο χρό­νο διάρ­κειας της εργα­σια­κής σχέ­σης ‚για­τί η απο­χή του μισθω­τού οφεί­λε­ται σε δική του θέλη­ση και δεν μπο­ρεί επο­μέ­νως να χαρα­κτη­ρι­στεί σαν δικαιο­λο­γη­μέ­νη απου­σία, κατ ανα­λο­γία το ίδιο ισχύ­ει και με τις στά­σεις εργα­σί­ας αφού και αυτές απο­τε­λούν στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα απεργία.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων