- Διαφήμιση -

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών

Νέα Τμήματα στα μηχανογραφικά δελτία

Ο σχε­δια­σμός προ­χω­ρά και θέλου­με να εκδο­θεί μία πρά­ξη υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου, για την προ­κή­ρυ­ξη ‑την επό­με­νη διε­τία- του συνο­λι­κού αριθ­μού των θέσε­ων, που έχου­με ήδη εξαγ­γεί­λει για τη γενι­κή εκπαί­δευ­ση, δήλω­σε η υφυ­πουρ­γός Παι­δεί­ας, Έρευ­νας και Θρη­σκευ­μά­των βου­λευ­τής Ιωαν­νί­νων του ΣΥΡΙΖΑ, Μερό­πη Τζού­φη στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό του Αθη­ναϊ­κού — Μακε­δο­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων «Πρα­κτο­ρείο 104,9 FM», σχε­τι­κά με τον προ­γραμ­μα­τι­σμό συνο­λι­κά 10.500 μόνι­μων διο­ρι­σμών εκπαι­δευ­τι­κών το 2020 και το 2021.

«Η προ­σπά­θειά μας θα είναι να έχου­με το σύνο­λο θέσε­ων για τη γενι­κή αγω­γή, να υπάρ­ξει δηλα­δή πρά­ξη του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου, που να μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει το σύνο­λο των διο­ρι­σμών, των άνω των 10.000 για την επό­με­νη διε­τία, όχι μόνο για το 2020», διευ­κρί­νι­σε η υφυ­πουρ­γός, καθώς αρχι­κά είχε γίνει γνω­στός ο σχε­δια­σμός έκδο­σης πρά­ξης του Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου για τους 5.250 διο­ρι­σμούς, που έχουν εξαγ­γελ­θεί για το 2020.

Σε ό,τι αφο­ρά τις 4.500 θέσεις μόνι­μων εκπαι­δευ­τι­κών στην Ειδι­κή Εκπαί­δευ­ση, που έχουν προ­ϋ­πο­λο­γι­στεί για το 2019 και έχει εκδο­θεί ΦΕΚ για την προ­κή­ρυ­ξή τους, η κ. Τζού­φη επι­σή­μα­νε ότι «στό­χος της κυβέρ­νη­σης είναι η επό­με­νη χρο­νιά να βρει μόνι­μους εκπαι­δευ­τι­κούς στις θέσεις τους να υπη­ρε­τή­σουν τον τομέα της ειδι­κής αγω­γής και εκπαί­δευ­σης». Σχε­τι­κά με τη δια­δι­κα­σία της προ­κή­ρυ­ξης των θέσε­ων αυτών από το ΑΣΕΠ σημεί­ω­σε ότι «από πλευ­ράς υπουρ­γεί­ου έχουν γίνει όλες οι ενέρ­γειες, που μπο­ρούν να υπο­βοη­θή­σουν τις λει­τουρ­γί­ες του ΑΣΕΠ, ώστε να μπο­ρέ­σου­με να τρέ­ξου­με στο χρό­νο που πρέ­πει την προ­κή­ρυ­ξη αυτή».

«Αρχές Απριλίου η ψήφιση του ν/σ για τον νέο τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ»

Ανα­φε­ρό­με­νη στον προ­γραμ­μα­τι­σμό να γίνει νόμος τους Κρά­τους η πρό­τα­ση του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας για τη νέα Γ’ Γενι­κού Λυκεί­ου και το νέο σύστη­μα εισα­γω­γής στην τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση η κ. Τζού­φη δήλω­σε ότι «ήδη έχει ξεκι­νή­σει η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δια­δι­κα­σία και προ­βλέ­πε­ται να έχει ψηφι­στεί μέχρι τις αρχές Απρι­λί­ου το σύνο­λο του νομοσχεδίου».

«Πρό­κει­ται για πολύ μεγά­λο νομο­σχέ­διο, που αφο­ρά και το κομ­μά­τι της τρι­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης και το κομ­μά­τι των μετα­βο­λών στο Λύκειο και της εισα­γω­γής στα Ανώ­τα­τα Εκπαι­δευ­τι­κά Ιδρύ­μα­τα, αλλά και άλλα σημα­ντι­κά θέμα­τα, που πρέ­πει να ρυθ­μι­στούν. Ανά­με­σα σε αυτά είναι και η αλλα­γή του πλαι­σί­ου των Γενι­κών Αρχεί­ων του Κρά­τους, για το οποίο έχω και αρμο­διό­τη­τα», επισήμανε.

Ερω­τη­θεί­σα σχε­τι­κά με τη δια­βού­λευ­ση που προη­γή­θη­κε ανέ­φε­ρε: «Αυτή η συζή­τη­ση γίνε­ται περί­που μία διε­τία. Έχει γίνει επα­νει­λημ­μέ­να και στην Επι­τρο­πή Μορ­φω­τι­κών Υπο­θέ­σε­ων, έγι­νε μία προ­σπά­θεια αυτός ο διά­λο­γος να διευ­ρυν­θεί και μέσα στα σχο­λεία, με την κοι­νω­νία των πολι­τών. Θα έλε­γα ότι αυτό δεν είχε τόσο μεγά­λη έκτα­ση όσο θα θέλα­με. Όμως, εδώ και αρκε­τό χρο­νι­κό διά­στη­μα γίνε­ται μια διαρ­κής συζή­τη­ση και δια­βού­λευ­ση με τα συντε­ταγ­μέ­να συν­δι­κα­λι­στι­κά όργα­να, τα οποία έχου­με δει επα­νει­λημ­μέ­να και έχου­με ζητή­σει να κατα­θέ­σουν τις προ­τά­σεις τους και η δια­βού­λευ­ση αυτή θα συνε­χι­στεί μέχρι την τελι­κή φάση της ψηφο­φο­ρί­ας του νομοσχεδίου».

Σχε­τι­κά με τα άρθρα στο νομο­σχέ­διο που αφο­ρούν τα Πει­ρα­μα­τι­κά Σχο­λεία η κ. Τζού­φη εξή­γη­σε ότι είναι «δια­τά­ξεις ρυθ­μι­στι­κές του καθε­στώ­τος εργα­σί­ας των εκπαι­δευ­τι­κών που υπη­ρε­τούν σε αυτά τα σχο­λεία», ενώ «θα υπάρ­χει μια μετα­βα­τι­κή περί­ο­δος», αλλά «θα δίνου­με και μία άλλη πιο μακρο­πρό­θε­σμη προ­ο­πτι­κή σε αυτά τα σχολεία».

«Νέα Τμήματα στα μηχανογραφικά δελτία»

Σχε­τι­κά με το πρό­γραμ­μα των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων, που ανα­κοι­νώ­θη­κε, η υφυ­πουρ­γός επι­σή­μα­νε ότι «φέτος δεν αλλά­ζει τίπο­τε, πηγαί­νου­με με το προη­γού­με­νο σύστη­μα» και «οι μετα­βο­λές για τις οποί­ες συζη­τού­με θα ισχύ­σουν από την επό­με­νη χρο­νιά». Για τα νέα τμή­μα­τα από τις συμπρά­ξεις ΑΕΙ-ΤΕΙ, τα οποία θα περι­λη­φθούν στα μηχα­νο­γρα­φι­κά δελ­τία των υπο­ψη­φί­ων, εξή­γη­σε ότι «στα και­νού­ρια μηχα­νο­γρα­φι­κά θα μπού­νε τα τμή­μα­τα, όπου έχουν ολο­κλη­ρώ­σει τα Πανε­πι­στή­μια τις μετα­βο­λές στα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών, έτσι ώστε αυτά τα τμή­μα­τα πλέ­ον να εμφα­νι­στούν με την και­νού­ρια τους εικό­να, η οποία προ­βλε­πό­ταν νομοθετικά».

Ανα­φο­ρι­κά με τις τελευ­ταί­ες συμπρά­ξεις μετα­ξύ ιδρυ­μά­των, οι οποί­ες θα ολο­κλη­ρώ­σουν το νέο χάρ­τη της τρι­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης σημεί­ω­σε πως «έχουν περά­σει από τη νομο­πα­ρα­σκευα­στι­κή επι­τρο­πή, έχουν γίνει κάποιες παρα­τη­ρή­σεις». Τόνι­σε, δε, ότι «στα πανε­πι­στή­μια που προ­χω­ρούν στον ενιαίο χώρο της τρι­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης έχουν δοθεί επι­πρό­σθε­τες θέσεις μελών ΔΕΠ που έχουν ζητη­θεί, αλλά και χρηματοδότηση».

Ερω­τη­θεί­σα σχε­τι­κά με το νέο σύστη­μα μέσω του οποί­ου επι­λέ­χθη­καν οι 13 Περι­φε­ρεια­κοί Διευ­θυ­ντές Εκπαί­δευ­σης, που ανα­λαμ­βά­νουν καθή­κο­ντα έως την ερχό­με­νη Τρί­τη, η κ. Τζού­φη είπε πως «έγι­ναν και αυτές οι κρί­σεις με αξιο­κρα­τι­κό και αδιά­βλη­το τρό­πο, κανείς δεν αμφι­σβη­τεί τη δια­δι­κα­σία» και «η πρό­θε­ση του υπουρ­γεί­ου είναι να έχει άρι­στη συνερ­γα­σία με τους νέους περι­φε­ρεια­κούς διευ­θυ­ντές εκπαί­δευ­σης και μάλι­στα έχει ήδη πει ο υπουρ­γός ότι θα συνα­ντη­θεί μαζί τους, για να συζη­τή­σει τους στό­χους της επό­με­νης μέρας».

Ανα­φε­ρό­με­νη στο πρό­γραμ­μα εκπαί­δευ­σης προ­σφύ­γων η υφυ­πουρ­γός τόνι­σε: «Έχου­με εντά­ξει 12.000 παι­διά μέσα στο εκπαι­δευ­τι­κό σύστη­μα. Αυτό θεω­ρεί­ται ότι είναι από τα υψη­λό­τε­ρα ποσο­στά και έχου­με κάνει και ειδι­κή νομο­θέ­τη­ση σε αυτή την κατεύ­θυν­ση, σχε­τι­κά με τα προ­σό­ντα και όλα αυτά που χρεια­ζό­μα­στε για το εκπαι­δευ­τι­κό προ­σω­πι­κό, ενώ έχει γίνει σημα­ντι­κή προ­σπά­θεια και για την επι­μόρ­φω­σή τους, η οποία όμως πρέ­πει και να συνε­χι­στεί. Για όλα αυτά τα παι­διά έχου­με απο­φα­σί­σει ‑και αυτό υλο­ποιεί­ται- να προη­γεί­ται ιατρι­κός έλεγ­χος από το ΚΕΕΛΠΝΟ, να είναι εμβο­λια­σμέ­να, έτσι ώστε να μην υπάρ­χουν αμφι­βο­λί­ες στις τοπι­κές κοι­νω­νί­ες, όπως επί­σης και κλι­μά­κια του υπουρ­γεί­ου ‑της αυτο­τε­λούς υπη­ρε­σί­ας- πάντο­τε όταν πρό­κει­ται να ανοί­ξουν και­νού­ριες δομές συν­δια­λέ­γο­νται με τις τοπι­κές κοι­νω­νί­ες, τους συλ­λό­γους γονέ­ων στην προ­σπά­θεια να άρουν επι­φυ­λά­ξεις». «Παρό­λα αυτά», σημεί­ω­σε, «υπάρ­χουν μεμο­νω­μέ­να παρα­δείγ­μα­τα όπου βλέ­που­με αντίρ­ρη­ση στην έντα­ξη αυτών των παι­διών», όμως, «εμείς δεν πρό­κει­ται να κάνου­με πίσω από αυτό, θεω­ρού­με ότι είναι ανα­φαί­ρε­το δικαί­ω­μα των παι­διών να συμ­με­τέ­χουν μέσα στην εκπαι­δευ­τι­κή διαδικασία».

«Θα δου­λέ­ψου­με για το δεύ­τε­ρο κομ­μά­τι, στο οποίο φαί­νε­ται αυτή τη στιγ­μή ότι έχου­με μεγα­λύ­τε­ρες δυσκο­λί­ες, που είναι η έντα­ξη μεγα­λύ­τε­ρης ηλι­κί­ας παι­διών, άνω των 15 ετών. Είναι ένα πρό­γραμ­μα το οποίο υλο­ποιεί­ται σε συνερ­γα­σία με το υπουρ­γείο Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής και το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας. Αφο­ρά και συνο­δευό­με­να και ασυ­νό­δευ­τα παι­διά. Ήδη έχουν δημιουρ­γη­θεί δομές υπο­δο­χής αυτών των παι­διών και έχουν πάει ψυχο­λό­γοι και κοι­νω­νι­κοί λει­τουρ­γοί, για να παί­ξουν τον ρυθ­μι­στι­κό τους ρόλο», γνωστοποίησε.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων