- Διαφήμιση -

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν από 10 μήνες έως 4 χρόνια!

Οι ημερομηνίες - κλειδιά για τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Τι ρόλο παίζει η απόφαση - βόμβα του 2015 του ΣτΕ για τα αναδρομικά. Μόνο το δεκάμηνο από τον Ιούνιο 2015 έως τον Μάιος 2016 το κόστος των αναδρομικών για όλους τους συνταξιούχους υπολογίζεται στα 3 δισ ευρώ!

Τα ανα­δρο­μι­κά είναι το καυ­τό θέμα που αφο­ρά εκα­τομ­μύ­ρια συντα­ξιού­χους και για τον λόγο αυτό όλοι προ­σπα­θούν να λύσουν τον γρί­φο με βάση τόσο τις ήδη υπάρ­χου­σες δικα­στι­κές απο­φά­σεις αλλά και εκεί­νες που ανα­μέ­νο­νται με μεγά­λη αγωνία.

Κρί­σι­μο ρόλο για την τύχη των ανα­δρο­μι­κών που διεκ­δι­κούν οι συντα­ξιού­χοι παί­ζει σύμ­φω­να με το Έθνος, η επι­κεί­με­νη από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας για τα δώρα των εν ενερ­γεία δημο­σί­ων υπαλ­λή­λων. Η από­φα­ση αυτή θα κρί­νει την συνταγ­μα­τι­κό­τη­τα της κατάρ­γη­σης των δώρων ύψους 1.000 ευρώ ετη­σί­ως στους εν ενερ­γεία δημο­σί­ους υπαλλήλους.

Η από­φα­ση αυτή λένε νομι­κοί κύκλοι θα επη­ρε­ά­σει και τις διεκ­δι­κή­σεις των συντα­ξιού­χων! Τα ανα­δρο­μι­κά για τους συντα­ξιού­χους που έχα­σαν δώρα αλλά είδαν και περι­κο­πές στις συντά­ξεις τους, ανά­λο­γα με τι θα απο­φα­σί­σουν οι δικα­στές θα αφο­ρούν ποσά ανα­δρο­μι­κών από 10 μήνες έως και 4 χρόνια!

Οι ημερομηνίες – κλειδιά για τα αναδρομικά

Όσοι είχαν ήδη προ­σφύ­γει στην δικαιο­σύ­νη τον Ιού­νιο του 2015 όταν δημο­σιεύ­θη­κε η από­φα­ση – βόμ­βα του ΣτΕ δικα­ού­νται σύμ­φω­να με την τότε από­φα­ση ανα­δρο­μι­κά από το 2013. Οι περι­κο­πές που είχαν κρι­θεί αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές ήταν η ολο­κλη­ρω­τι­κή κατάρ­γη­ση του Δώρου Χρι­στου­γέν­νων, του Δώρου Πάσχα και του επι­δό­μα­τος αδεί­ας. Τα δώρα από το 2012 δεν δίνο­νταν ολό­κλη­ρα για­τί είχε μπει το πρώ­το ψαλί­δι του νόμου 3485 του 2010 το οποίο δεν έχει κρι­θεί αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό και δεν μπο­ρεί να ανα­τρα­πεί. Το 2010 η 13η και 14η σύντα­ξη περιο­ρί­στη­καν στα 800 ευρώ για όλους (400 τα Χρι­στού­γεν­να, 200 το Πάσχα και 200 το καλο­καί­ρι) πλην των συντά­ξε­ων ΟΓΑ, ανε­ξάρ­τη­τα από το ύψος της σύντα­ξης. Έτσι, οι όποιες διεκ­δι­κή­σεις δεν μπο­ρούν να πάνε πιο πίσω αλλά να ξεκι­νή­σουν από το καθε­στώς του 2010.

Οι περισ­σό­τε­ροι νομι­κοί εκτι­μούν ότι το διά­στη­μα που θεω­ρεί­ται καλό για διεκ­δι­κή­σεις ανα­δρο­μι­κών είναι το δεκά­μη­νο Ιού­νιος 2015 – Μάιος 2016. Μόνο γι αυτή την περί­ο­δο το κόστος των ανα­δρο­μι­κών για όλους τους συντα­ξιού­χους υπο­λο­γί­ζε­ται στα 3 δισ ευρώ!

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων