- Διαφήμιση -

Το Μέγαρο Μελά “λέει” την ιστορία του

Το μέγα­ρο ανή­κε στον Έλλη­να μεγα­λέ­μπο­ρο Βασί­λειο Μελά (απεβ. 1884), με εμπο­ρι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες στην Οδησ­σό και το Λον­δί­νο, ο οποί­ος το 1873 αγό­ρα­σε το οικο­δο­μι­κό αυτό τετρά­γω­νο στη νοτιο­α­να­το­λι­κή γωνία της τότε πλα­τεί­ας Λου­δο­βί­κου (σημε­ρι­νής πλα­τεί­ας Κοτζιά) και ανέ­θε­σε τη μελέ­τη ανέ­γερ­σης διώ­ρο­φου μεγά­ρου στο διά­ση­μο Γερ­μα­νό αρχι­τέ­κτο­να Ερνστ Τσίλ­λερ. Κτί­στη­κε το 1874 με υπεύ­θυ­νο εργο­λά­βο για την απο­πε­ρά­τω­ση του τον Μιχα­ήλ Πέρ­ρο και επρό­κει­το για το μεγα­λύ­τε­ρο ιδιω­τι­κό κτί­ριο της εποχής.

Το Μέγα­ρο Μελά λει­τούρ­γη­σε αρχι­κά ως ξενο­δο­χείο, το “Grand Hotel d’ Athènes”, με σκο­πό να φιλο­ξε­νεί Έλλη­νες από το εξω­τε­ρι­κό που επι­σκέ­πτο­νταν την Αθή­να. Το 1881 απο­τέ­λε­σε, για μικρό χρο­νι­κό διά­στη­μα, στέ­γη του Χρη­μα­τι­στη­ρί­ου Αξιών Αθηνών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων