- Διαφήμιση -

«Ξηλώνουν» πινακίδες στην Περιφέρεια Αττικής — Προτεραιότητα η ασφάλεια στους δρόμους

Σε καθη­με­ρι­νή βάση και με εντα­τι­κούς ρυθ­μούς η επι­χεί­ρη­ση «καθα­ρές πινα­κί­δες», από την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής για την ασφά­λεια των μετα­κι­νή­σε­ων στο οδι­κό δίκτυο αρμο­διό­τη­τάς της.

Τις στο­χευ­μέ­νες παρεμ­βά­σεις στις υλι­κο­τε­χνι­κές υπο­δο­μές του οδι­κού δικτύ­ου ευθύ­νης της συνε­χί­ζει η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής στο πλαί­σιο του στρα­τη­γι­κού στό­χου για την ανα­βάθ­μι­ση της ασφά­λειας των μετα­κι­νή­σε­ων των πολιτών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων